HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Besluiten raadsvergadering 1 juni 2021

Besluiten raadsvergadering 1 juni 2021 (03-06-2021)

In de vergadering van 1 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Maasgouw besloten om:

 • dhr. C. Bours te benoemen tot lid van de commissie;
 • kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Van startnotitie tot oplevering’, onderzoek proces vernieuwbouw gemeentehuis Maasgouw;
 • de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg 1.0 vast te stellen;
 • geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 BsGW;
 • een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 GR Westrom;
 • de doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet vast te stellen;
 • het bestemmingsplan ‘bedrijventerreinen Maasbracht 3e herziening’ vast te stellen;
 • kennis te nemen van het proces uitbreiding woonwagenstandplaatsen;
 • geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 2022 Omnibuzz;
 • een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
 • geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021-2 en de conceptbegroting 2022 SC-MER;
 • geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 RUD;
 • geen zienswijze in te dienen op het conceptverslag van de werkzaamheden 2020, de conceptjaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
 • geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 en kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst Maasland.

Voor meer informatie over de bovengenoemd besluit kunt u het raadsinformatiesysteem iBabs raadplegen via onze website of contact opnemen met de medewerkers van de raadsgriffie via het telefoonnummer (0475) 85 28 03 of per e-mail: griffie@gemeentemaasgouw.nl).

iBabs is ook te downloaden als app op uw iPad of Android via de appstore. De inloggegevens zijn:

Site                  : Maasgouw

E-mail              : burger

Wachtwoord    : burger