HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Beleid nieuwe woningbouwplannen

Beleid nieuwe woningbouwplannen

Dit item is in het archief geplaatst op 21-08-2019

Met de vaststelling van de nieuwe ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ is het kader voor het toekomstige volkshuisvestelijke beleid bepaald. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij van de gemeenteraad de opdracht gekregen om dit kader voor de woningbouw nader vorm te geven in een lokale uitwerking.

Tot het moment dat deze lokale uitvoeringsstrategie door het college is vastgesteld blijft het ‘Beleid 2018-2019 Uitvoering Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2024’ van kracht.

Dit betekent dat een terughoudende opstelling ten aanzien van nieuwe woningbouw-initiatieven wordt genomen om daarmee de overtollige voorraad aan nog te bouwen woningen te reduceren tot het noodzakelijk geachte niveau. Hierover zijn binnen de regio Midden-Limburg en met de provincie strikte afspraken gemaakt.

De raad heeft wel een beperkte ruimte van in totaal 42 woningen gecreëerd voor enkel die woningbouwplannen die de realisatie van 1 woning tot doel hebben. Deze woning mag geen onderdeel uitmaken van een groter bestaand of toekomstig plangebied en alleen in een inbreidingsgebied zijn gesitueerd. Bovendien moet sprake zijn van een kwalitatieve toevoeging aan de woningvoorraad waarbij voor wat betreft de beoordeling hiervan wordt terug gevallen op onder andere de uitkomsten van het in 2018 uitgevoerde woningmarktonderzoek. Van dit aantal van 42 resteren er op dit moment nog 15.

Initiatieven die de realisatie van meer dan 1 woning omvatten worden ook de komende maanden niet in behandeling genomen. Afhankelijk van de ruimte die de nog vast te stellen lokale uitvoeringsstrategie biedt, zullen dergelijke initiatieven al dan niet in behandeling kunnen worden genomen.