HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Basisregistratie personen (BRP) en geheimhouding van persoonsgegevens

Basisregistratie personen (BRP) en geheimhouding van persoonsgegevens

Dit item is in het archief geplaatst op 05-09-2018

De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland worden bijgehouden in de Basisregistratie personen (BRP). Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Niet iedereen kan zomaar uw persoonsgegevens bij de gemeente opvragen.

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren. Aan een aantal instanties of personen verstrekt de gemeente wel uw gegevens uit de BRP.

Dit zijn:

Overheidsorganen

Persoonsgegevens mogen worden verstrekt aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, politie en UWV. De gemeente verstrekt aan overheidsinstellingen alleen die gegevens uit de BRP, die nodig zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Derden

Naast overheidsorganen zijn er meer instanties of personen (z.g. derden) die gegevens uit de BRP bij de gemeente mogen opvragen:

  • Personen die beroepsmatig gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren, zoals advocaten of faillissementscuratoren.
  • De Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), enkele pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en bepaalde financiële instellingen die uitkeringen verzorgen.
  • Niet-commerciële instellingen en particulieren die werkzaamheden van maatschappelijk belang vervullen.
  • Instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke of sociale dienstverlening.

    Het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden of het werven van leden of fondsen is verboden.

Welke gegevensverstrekkingen kunt u voorkomen?

De verstrekking van gegevens aan overheidsinstellingen kunt u niet tegengaan. U kunt wel verzoeken om uw gegevens geheim te houden en daarmee geen gegevens te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld de SILA) en derden die werkzaamheden van maatschappelijk belang voor de gemeente uitvoeren. Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt om uw gegevens te verstrekken, vragen wij voorafgaand om uw goedkeuring.

U kunt uw verzoek om geheimhouding (verstrekkingsbeperking genoemd) digitaal (met uw DigiD) indienen via Geheimhouding persoonsgegevens.

Let wel:

Een verzoek om geen gegevens meer te verstrekken aan de SILA betekent niet dat de inschrijving in het register van de SILA automatisch wordt beëindigd. Hiervoor moet u zelf contact op nemen met het kerkgenootschap met het verzoek uw persoonsgegevens uit het bestand van de SILA te laten verwijderen.

Wie heeft mijn gegevens gevraagd?

Wilt u weten aan wie in de afgelopen periode uw gegevens zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan kosteloos een overzicht opvragen. Dit kunt u schriftelijk doen t.a.v. Gemeente Maasgouw, afdeling dienstverlening, team klantcontact, Burgerzaken, Postbus 7000, 6051DZ Maasbracht. Vergeet hierbij niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Zijn mijn gegevens actueel?

Het is van groot belang dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan?

Voordat u contact opneemt met de afdeling Dienstverlening, backoffice burgerzaken tel: (0475) 85 25 00 is het advies om uw persoonlijke gegevens te bekijken via www.mijn.overheid.nl

Onder de button “Persoonlijke gegevens” heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u controleren hoe u bij de gemeente Maasgouw staat geregistreerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u ook terecht bij de afdeling Dienstverlening, team klantcontact tel: (0475) 85 25 00.

Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan eens op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl.