HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Agenda vergadering raadscommissie (1 december)

Agenda vergadering raadscommissie (1 december) (16-11-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 02-12-2020

Op dinsdag 1 december 2020 vindt in het gemeentehuis in Maasbracht de vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar en is ook te volgen via de link ‘Raadsvergaderingen Maasgouw’. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terugkijken. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden de volgende agendapunten behandeld.

Agenda

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers

4.         Voorstel tot vaststelling exploitatieplan en bestemmingsplan (project Linne Zuidoost).

5.         Voorstel tot verbouwing Andreashal.

6.         Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Uitbreiding tenniscomplex Heel'.

7.         Voorstel tot vaststelling verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020.

8.         Voorstel tot vaststelling beleidsplan "Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024"

Agendapunten portefeuillehouder Strous

12.       Voorstel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020.

13.       Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen over deelname VRLN aan    Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).

Agendapunten portefeuillehouder Peters

17.       Voorstel tot vaststelling Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.

Agendapunten portefeuillehouder Wilms

21.       Voorstel tot vaststelling van de 2e Programmarapportage 2020.

22.       Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit 2021.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu

26.       Voorstel tot vaststelling van het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling.

27.       Voorstel tot vaststelling beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024.

Algemeen

31.       Voorstel tot aanmerken presentievergoeding als vrijwilligersvergoeding

De agenda voor de raadsvergadering van 15 december 2020 wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Stukken raadplegen

De stukken voor de commissievergadering kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/agendaraad. Als u de stukken op papier wil lezen kunt u, na telefonisch contact met de Griffie (0475) 85 28 03), deze in komen zien op het gemeentehuis in Maasbracht.

Spreekrecht in openbare vergadering

De vergadering van de raadscommissies zijn openbaar. Momenteel is de publieke tribune echter gesloten.

U kunt wel gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op vóór maandagmiddag 30 november 2020, 12.00 uur, bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl / tel. (0475) 255174 of 255344).

Als wij vooraf van u geen aanmelding ontvangen, dan is het helaas ook niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over raadsvoorstellen die op de agenda staan.

Spelregels spreekrecht in corona-tijd:

  1. U komt alleen.
  2. U komt niet als u corona-gerelateerde klachten heeft.
  3. U draagt een mondkapje in de publieke ruimte. Alleen als u achter het spreekgestoelte staat, mag u het mondkapje af doen (mondkapjes zijn bij de entree verkrijgbaar).