HOME  |  Wonen & Leven  |  Meldingen grondverzet Maasgouw

Meldingen grondverzet Maasgouw

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

  • toepassing van kleinschalige hoeveelheden grond of baggerspecie door particulieren;
  • toepassing van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
  • verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen;
  • toepassing van schone grond en schone baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor hoeveelheden vanaf 50 m3 schone grond moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld;
  • tijdelijke uitname.

Het toepassen van grond of baggerspecie moet minimaal 5 werkdagen van te voren gemeld worden via het Meldpunt bodemkwaliteit (pagina opent in nieuw venster). Meldingen worden direct gestuurd naar het bevoegd gezag en degene die belast zijn met het toezicht op de naleving. Na 5 werkdagen mag u – zonder tegenbericht – de partij grond of baggerspecie toepassen.

Meldingen tijdelijke opslag van grond

Indien grond tijdelijk wordt opgeslagen dient dit minimaal 5 dagen van te voren gemeld te worden via het Meldpunt bodemkwaliteit (pagina opent in nieuw venster). Tijdelijke opslag mag niet strijdig zijn met andere wet- en regelgeving zoals de Wet Milieubeheer of Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Tevens blijft de zorgplicht van toepassing. Voor het realiseren van een tijdelijke opslag wordt aanbevolen om contact op te nemen met de gemeente Maasgouw. Onder bepaalde voorwaarden, is voor de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie geen vergunning op grond van de Wet milieubeheer of Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig. In onderstaande tabel zijn de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt aan de verschillende vormen van tijdelijke opslag opgenomen. 

Tabel vormen van tijdelijke opslag