HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Maasbracht: Reconstructie hoofdstraat e.o.

Maasbracht: Reconstructie hoofdstraat e.o.

De gemeente Maasgouw is van plan de riolering in de Hoofdstraat, de Kloosterstraat en de Kromstraat te vervangen. Tegelijkertijd krijgen de Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat een nieuwe inrichting. De functie van de Battenweg wordt nog onderzocht in het kader van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De rapportage hiervan is nog niet.

Hieronder zijn de ontwerptekenen in te zien:

De uitvoering van de reconstructie wordt in fases uitgevoerd. Globaal is de fasering als volgt:

  1. Battenweg
  2. Haverkamp
  3. Rotonde Kloosterstraat – Haverkamp - Europlein
  4. Kromstraat
  5. Hoofdstraat
  6. Kloosterstraat

Hieronder volgt een toelichting gegeven op de grootste wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie en van de laatste wijzigingen ten opzichte van het eerder getoonde ontwerp. Per straat wordt het ontwerp behandeld.

Hoofdstraat

In de onderstaande afbeelding is het meest recente ontwerp weergegeven. De wijziging ten opzicht van eerdere tekeningen: in twee gedeeltes van de Hoofdstraat hebben wij meer groen ingebracht. Daarnaast hebben we de fietsstroken in de Suikerdoossingel verlengd tot aan de Hoofdstraat. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het vorige ontwerp.

Werkzaamheden

De Hoofdstraat krijgt de uitstraling van de Molenweg. De stoepen krijgen een andere steen die wel dezelfde kleur heeft als de Molenweg, maar een gladdere structuur, zodat dit beter te onderhouden is. De Hoofdstraat is onderdeel van het centrum: parkeervakken, verlichting en rijbaan zijn overeenkomstig het beeld van het centrum. Voor de fietsers is een fietspad voorzien.

maasbracht

De grens met het centrum ligt – vanuit de rotonde met de Brouwerstraat/Molenweg gezien – net voor de kruising met de Suikerdoossingel. Er zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar dan in de oude situatie en het zicht vanuit de Suikerdoossingel richting de Hoofdstraat is beter omdat de weg meer richting de Kromstraat is gelegd dan in de huidige situatie.

Hoofdstraat – Kloosterstraat – Kromstraat - Suikerdoossingel

De kruising met de Suikerdoossingel blijft onveranderd. De aansluiting van de Kromstraat op de Kloosterstraat verandert daarentegen ingrijpend: Doordat de Kromstraat een 30km uur weg wordt, is de aansluiting verandert naar een inrit-constructie (drempel). Daardoor wordt het kruispunt ook een stuk kleiner dan dat het nu is en is er ruimte voor meer groen. Door de as van de Kloosterstraat meer richting de Kromstraat te verschuiven, ontstaat er ter plaatse van de Kloosterhoek een grotere groenzone. De groene scheiding tussen het trottoir en de rijbaan helpt daar nog extra bij. Tijdens de optimalisering van het ontwerp hebben we een parkeerplaatsen toegevoegd tegenover Kromstraat 3, 5 en 5a (groene wolk).

Werkzaamheden maasbracht

Kloosterstraat

In de Kloosterstraat zijn de wijzigingen iets minder heftig. De belangrijkste wijzigingen zijn de inrichting van de weg met fietspaden en het verplaatsen van de bushaltes. De bushaltes komen hierdoor dichter bij elkaar te liggen.

Maasbracht werkzaamheden

Ter hoogte van de kruising Kloosterstraat – Haverkamp – Europlein wordt een rotonde aangelegd. Deze heeft drie functies: het remmen van het verkeer in de Kloosterstraat, het verbeteren van de doorstroming vanuit de Haverkamp en het oplossing van het slechte zicht op de Kloosterstraat vanuit het Europlein. De rotonde krijgt vrijliggende fietspaden, zodat de fietsers de rotonde veiliger kunnen oversteken. De boom voor Kloosterstraat 15 en de boom aan het Europlein blijven behouden.

Rotonde

Kromstraat

Ten opzichte van het eerdere ontwerp hebben we een paar kleine aanpassingen gedaan:

  • De parkeerplaats en de groenstrook voor Kromstraat 19 zijn omgewisseld
  • Tegenover Kromstraat 4 (achterzijde panden Kloosterstraat) is meer groen gecreëerd.

De Kromstraat wordt een 30 km/uur weg. Eerste inzet was om de Kromstraat volledig doodlopend te maken, maar dat zou problemen geven met afvalophaaldiensten, omdat deze dan niet kunnen keren. Daarom is besloten om een aansluiting te maken op de Battenweg, maar dan alleen voor hulpdiensten en vuilophaaldiensten. De aansluiting met de Battenweg wordt ook een drempel, maar daarin paaltjes die door de hulpdiensten en vuilophaaldiensten kunnen worden verwijderd.

Verder is de huidige uitgebreide parkeergelegenheid teruggebracht naar een beperkt aantal parkeerplaatsen, welke worden afgewisseld met groenstroken. Aan de evenzijde wordt een trottoir aangelegd met een hoge stoeprand.

Update voortgang:

Battenweg

Door de inbreng van de ondernemers aan de Battenweg is in overleg met het college besloten om de Battenweg eerst nader te onderzoeken op het gebied van verkeer, voordat er verder wordt gegaan met ontwerp en andere plannen. Als het onderzoek is afgerond, wordt bekeken hoe er verder wordt gegaan met de verkeersstructuur in dit gedeelte van Maasbracht. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

In overleg met de ondernemers is afgestemd dat het gedeelte Battenweg tussen de Kromstraat en de Haverkamp wel wordt vernieuwd, omdat hier de nieuwe riolering moet komen te liggen. Aan de ondernemers is voorgelegd of alleen de riolering mocht worden gelegd of dat ook de weg wordt vernieuwd. De ondernemers hebben gekozen voor volledige vernieuwing van de weg. In het onderstaande plaatje is dit gedeelte van de Battenweg weergegeven. Ter plaatse van het gedeelte Battenweg – waar de nieuwe parkeerplaats komt te liggen – wordt een parkeerverbod ingesteld.

battenweg

Hoofdstraat – Kloosterstraat – Kromstraat en Haverkamp

Het ontwerp is klaar en binnenkort starten we de aanbesteding om een aannemer vast te leggen. Komende periode worden er in de diverse wegen werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij moet u denken aan onderzoeken in de weg (milieukundig onderzoek en archeologie) en aanpassingen aan kabels en leidingen. Voornamelijk op de locatie van de nieuwe rotonde moeten de kabels en leidingen aangepast worden, zodat deze niet onder de rotonde komen te liggen. Het verleggen van de kabels en leidingen kan wat hinder gaan veroorzaken doordat gedeeltes van de Kloosterstraat en Kromstraat minder bereikbaar zijn. Er vinden vooralsnog geen afsluitingen plaats bij het verleggen van de kabels en leidingen en bij het uitvoeren van de onderzoeken.

De start van de reconstructie staat nu gepland op 1 juni.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852500

Laatste update: 1 maart 2021