HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Maasbracht: Reconstructie hoofdstraat e.o.

Maasbracht: Reconstructie hoofdstraat e.o.

De gemeente Maasgouw is voornemens de riolering in de Hoofdstraat, de Kloosterstraat en de Kromstraat te vervangen. Tegelijkertijd krijgen de Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat een nieuwe inrichting. In eerdere berichten hebben we aangegeven dat de Battenweg en de Haverkamp alleen een aangepaste inrichting zouden krijgen. Er is echter gebleken dat in de Battenweg ook de riolering aangepast dient te worden om het regenwater op te vangen. De bestaande riolering wordt niet vervangen.

Informatieavond

Om inzicht te krijgen in de wensen en aandachtspunten omtrent de straten Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat is er een eerste informatieavond gehouden op dinsdag 25 juni jl. in Cultureel Centrum De Spil. Deze informatieavond heeft inzicht gegeven in de wensen van de bewoners van de Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat. Op 10 december jl is aan de bewoners het Voorlopig Ontwerp getoond, welk in beeld brengt hoe de diverse wensen van de bewoners mee zijn genomen in het ontwerp.

Inspraak

Tijdens de informatieavond op 10 december is het ontwerp toegelicht. Het doel van deze presentatie en toelichting is niet alleen om u te informeren. Deze avond is vooral bedoeld om ons ervan te overtuigen dat wij uw wensen op de juiste manier hebben vertaald naar het ontwerp. Tijdens deze avond is eenieder hiervoor in de gelegenheid gesteld, zodat er nog aanpassingen kunnen worden gedaan aan het ontwerp.

Toelichting Ontwerp

Tijdens de presentatie zijn afbeeldingen getoond die de nieuwe Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat  in beeld brengen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit misschien te snel is gegaan of onduidelijk is geweest of dat u na de avond toch nog onduidelijkheid had over de nieuwe wegen. Daarom wordt hieronder nog een toelichting gegeven op de grootste wijzigingen. Hieronder wordt per straat het ontwerp behandeld:

Hoofdstraat

Zoals al tijdens de eerste informatieavond is aangegeven krijgt de Hoofdstraat de uitstraling van de Molenweg. De stoepen krijgen een andere steen die wel dezelfde kleur heeft als de Molenweg, maar een gladdere structuur, zodat deze beter onderhoudbaar is. De Hoofdstraat is onderdeel van het centrum: parkeervakken, verlichting en rijbaan zijn overeenkomstig het beeld van het centrum. Voor de fietsers is een fietspad voorzien.

De grens met het centrum ligt – vanuit de rotonde met de Brouwerstraat/Molenweg gezien – net voor de kruising met de Suikerdoossingel. Er zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar dan in de oude situatie en het zicht vanuit de Suikerdoossingel richting de Hoofdstraat is beter omdat de weg meer richting de Kromstraat is gelegd dan in de huidige situatie.

De kruising met de Suikerdoossingel blijft onveranderd. De aansluiting van de Kromstraat op de Kloosterstraat verandert daarentegen ingrijpend: Doordat de Kromstraat een 30km uur weg wordt, is de aansluiting verandert naar een inrit-constructie (drempel). Daardoor wordt het kruispunt ook een stuk kleiner dan dat het nu is en is er ruimte voor meer groen.

Kloosterstraat

Door de as van de Kloosterstraat meer richting de Kromstraat te verschuiven, ontstaat er ter plaatse van de Kloosterhoek een grotere groenzone. De groene scheiding tussen het trottoir en de rijbaan helpt daar nog extra bij.

In de Kloosterstraat zijn de wijzigingen iets minder heftig. De belangrijkste wijzigingen zijn de inrichting van de weg met fietspaden en het verplaatsen van de bushaltes. De bushaltes komen hierdoor dichter bij elkaar te liggen.

Ter hoogte van de kruising Kloosterstraat – Haverkamp – Europlein wordt een rotonde aangelegd. Deze heeft drie functies: het remmen van het verkeer in de Kloosterstraat, het verbeteren van de doorstroming vanuit de Haverkamp en het oplossing van het slechte zicht op de Kloosterstraat vanuit het Europlein. De rotonde krijgt vrijliggende fietspaden, zodat de fietsers de rotonde veiliger kunnen oversteken.

Kromstraat

Zoals al eerder geschreven wordt de Kromstraat een 30 km/uur weg. Eerste inzet was om de Kromstraat volledig doodlopend te maken, alleen ging dat problemen geven met afvalophaaldiensten, omdat deze dan niet kunnen keren. Daarom is besloten om een aansluiting te maken op de Battenweg, maar dan alleen voor hulpdiensten en vuilophaaldiensten. De aansluiting met de Battenweg wordt ook een drempel, maar daarin paaltjes die door de hulpdiensten en vuilophaaldiensten kunnen worden verwijderd.

Verder is de huidige uitgebreide parkeergelegenheid teruggebracht naar een beperkt aantal parkeerplaatsen, welke worden afgewisseld met groenstroken. Aan de even zijde wordt een trottoir aangelegd met een hoge stoeprand.

Update voortgang:

Battenweg

Door de inbreng van de ondernemers aan de Battenweg is in overleg met het college besloten om de Battenweg eerst nader te onderzoeken op het gebied van verkeer, voordat er verder wordt gegaan met ontwerp en andere plannen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Naar verwachting gaat het onderzoek nog tot december duren. Daarna wordt bekeken hoe er verder wordt gegaan met de verkeersstructuur in dit gedeelte van Maasbracht.

Hoofdstraat – Kloosterstraat – Kromstraat en Haverkamp

De voorbereidingen van de reconstructie van de overige wegen van de Hoofdstraat e.o. worden verder voortgezet. Hierbij moet u denken aan onderzoeken in de weg en aanpassingen aan kabels en leidingen. Voornamelijk op de locatie van de nieuwe rotonde moeten de kabels en leidingen aangepast worden, zodat deze niet onder de rotonde komen te liggen.

De start van de reconstructie wordt daarmee niet eerder verwacht dan begin 2021.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852500