HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Linne Zuidoost (Linnerpark)

Linne Zuidoost (Linnerpark)

Op 28 oktober 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Linne Zuidoost vastgesteld. Het bestemmingsplan Linne Zuidoost ziet op de realisatie van 238 woningen en een sportveldencomplex in Linne. Ook heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Linne Zuidoost vastgesteld. Dit plan kent de functie van publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat publiekrechtelijke regels over onderdelen van de wijze van uitvoering van een locatie (bijvoorbeeld fasering et cetera).

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad van Maasgouw het bestemmingsplan ‘Linne’ vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn de alsdan inmiddels gerealiseerde 14 woningen, sportvoorziening en gedeelte van de openbare ruimte opgenomen. Voor een gedeelte van de deels gerealiseerde openbare ruimte van Linne Zuidoost blijft het bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost’ van toepassing, zoals dit op 28 oktober 2010 is vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost vastgesteld.

Het exploitatieplan Linne Zuidoost heeft, naast de functie van kostenverhaal bij particuliere exploitatie, ook tot doel regels te stellen bij de uitvoering van het bestemmingsplan. Die regels gelden onder meer als toetsingsgrond voor aanvragen van omgevingsvergunningen voor het bouwen. Met de 1e herziening is de omvang van het exploitatieplangebied niet gewijzigd, zodat het vanaf dat moment verbonden is aan deels het bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost’ en deels het bestemmingsplan ‘Linne’.

Bestemmingsplannen

Het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’ en het bestemmingsplan 'Parkeernormen Linne Zuidoost' (met de bijbehorende stukken) liggen vanaf vrijdag 25 december 2020 gedurende de beroepstermijn van 6 weken (dus tot en met vrijdag 5 februari 2021) ter inzage. Deze zijn ook via deze pagina te raadplegen.

Lees hier meer over de bekendmaking.