HOME  |  Wonen & Leven  |  Gevolgen landelijk stikstofbeleid (PAS)

Gevolgen landelijk stikstofbeleid (PAS)

Ter illustratie een woning in verbouwing

Teveel stikstof heeft negatieve effecten op onze natuur. In veel Nederlandse natuurgebieden is een teveel aan stikstof aanwezig. Dit is veelal afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie. Tot voor kort was er het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar dat is door de Raad van State in mei onwettig verklaard. Wat betekent dit?

Het Programma Aanpak Stikstof is een landelijke regeling die ruimte moet bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en de aanleg van wegen. Om de hoeveelheid stikstof die daarbij vrijkomt te compenseren, moeten maatregelen genomen worden. Maatregelen die nodig zijn voor het behoud en herstel van beschermde natuurgebieden, zogeheten Natura 2000-gebieden. Het PAS bevat een drempelwaarde voor de uitstoot van stikstof. Komt een plan boven de drempelwaarde, dan is een melding of een vergunningsaanvraag nodig bij de Provincie in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Gevolgen uitspraak

Door de uitspraak van de Raad van State mag het PAS niet langer gebruikt worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in natuurgebieden. Het gevolg is dat vergunningen afgeven voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen een stuk ingewikkelder is geworden.

De gemeente wil natuurlijk niet dat ruimtelijke activiteiten volledig stil komen te liggen. Maar belangrijk om te weten is dat niet de gemeente, maar de Provincie het bevoegd gezag is om te bepalen of een project in aanmerking komt voor een vergunning voor de Wet Natuurbescherming.

Wat betekent dit?

Helaas is er op dit moment nog geen antwoord op alle vragen. Voor onherroepelijke vergunningen – waar geen beroep meer tegen mogelijk is – heeft de uitspraak geen gevolgen. Voor recent verleende, lopende of toekomstige aanvragen heeft de uitspraak mogelijk wel gevolgen. Het is mogelijk om een zogeheten Aeriusberekening te (laten) maken. Hiermee kunt u nagaan of uw project of bouwplan bijdraagt aan een toename van stikstof. Door de berekening te doen, kunt u voor het indienen van een aanvraag al bekijken of de uitspraak gevolgen heeft voor uw plannen.

Wat doet de gemeente?

Wanneer u een aanvraag indient of heeft ingediend, neemt de gemeente contact met u op. Wij informeren u over de uitspraak en kijken wat de mogelijkheden zijn. Vanzelfsprekend volgt de gemeente ook de landelijke ontwikkelingen rondom de PAS-uitspraak. De insteek van de gemeente is om projecten niet onnodig te vertragen voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is.

Wat doet de rijksoverheid?

De rijksoverheid werkt momenteel aan nieuwe regels voor toekomstige vergunningsaanvragen. De uitspraak geldt voor heel Nederland en ook voor rijksprojecten zoals snelwegen en (uitbreiding van) vliegverkeer. Het Rijk heeft de adviescommissie Stikstofproblematiek ingesteld die dit najaar met een advies komt voor lopende aanvragen. Zij moet ook adviseren over structurele oplossingen. Die worden voorjaar 2020 verwacht.

Meer weten?

Onderstaand kunt een filmpje van NOS op 3 bekijken met uitleg over het PAS.