HOME  |  Wonen & Leven  |  Duurzaamheid  |  Duurzame trajecten  |  Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. We krijgen te maken met hogere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, hittestress en tekorten in de watervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we Klimaatadaptatie. Voordat we hiermee aan de slag kunnen is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat klimaatverandering voor Maasgouw betekent.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Klimaat Adaptatie (DPRA) ondertekend door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. In dit Deltaplan hebben de partijen afgesproken om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. Het doel van het plan is om in 2050 alle stedelijke gebieden in Nederland klimaatbestendig, water- en hitterobuust ingericht te hebben. Om dit doel te bereiken worden de zeven ambities uit het Deltaplan doorlopen. In dit filmpje wordt het uitgelegd:

Waterpanel Noord

De aanpak van de ambities gaat via 'werkregio’s'. In onze regio werken 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, het Waterschap Limburg, het Waterleidingsbedrijf Limburg en de provincie Limburg samen in het Waterpanel Noord aan de ambities van dit Deltaplan. Samen geven we invulling aan de doelstellingen en afspraken uit het klimaatakkoord.

Ambitie 1 "Kwetsbaar in beeld brengen" is afgerond

De eerste ambitie, kwetsbaarheid in beeld brengen (stresstest) is inmiddels afgerond. De stresstest laat zien waar de gevolgen van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte stress  gevoeld worden. Maar ook de ernst en omvang ervan. Deze gegevens zijn verwerkt in een klimaatatlas. U kunt de klimaatatlas hier inzien.

Ambitie 2 en 3: de risicodialoog en het uitvoeringsprogramma

Ambitie 2 is het voeren van een risicodialoog. Vervolgens wordt een strategie opgesteld te komen tot maatregelen (ambitie 3). Het zijn de logische vervolgstappen op de stresstest die we samen doorlopen hebben. Voor het vaststellen van de juiste maatregelen gaan we met bewoners en bedrijven in gesprek: de risicodialogen. Daarbij willen we voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming informatie ophalen uit het gebied. Die informatie voegen we samen met de informatie die is opgehaald bij de stresstest.

De uitvoering van de risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma gaan we samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke partijen invullen.

Vragen?

Heeft u een vraag over klimaatadaptatie of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de website www.waterklaar.nl of neem contact op met de beleidsmedewerkers Openbare Ruimte, Erik Weijzen of Remy Hanssen telefoon via 0475-852500.