HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus  |  Zienswijze gemeente Maasgouw op ontwerpvergunning De Heus

Zienswijze gemeente Maasgouw op ontwerpvergunning De Heus

De gemeente Maasgouw heeft op donderdag 3 november 2016 een zienswijze verstuurd op de ontwerpvergunning voor De Heus Diervoeders Maasbracht. De zienswijze is ingediend omdat de gemeente het niet eens is met de ontwerpvergunning die de provincie Limburg heeft opgesteld.

Met de ontwerpvergunning geeft de provincie Limburg aan hoe zij de bedrijfssituatie bij De Heus wil vergunnen. De provincie neemt de uitgangspunten uit de aanvraag van De Heus over. De gemeente kan zich niet vinden in deze uitgangspunten en dus ook niet in de ontwerpvergunning. Daarom is er een zienswijze opgesteld en verstuurd aan de provincie Limburg. U kunt de zienswijze hier lezen: Zienswijze De Heus (pdf, 11 MB).

Een samenvatting van de zienswijze met de meest belangrijke punten kunt u hier lezen: Samenvatting zienswijze De Heus (pdf, 77 kB).

Onderdelen zienswijze

  • Een belangrijk punt uit de zienswijze is dat de gemeente vindt dat er sprake is van een aanzienlijke uitbreiding van de productie bij De Heus. Ten opzichte van de huidige vergunning wordt de productie bijna verdubbeld. De gemeente vindt dat er in de ontwerpvergunning rekening gehouden moet worden met deze grote toename. Die effecten betreffen overigens niet alleen het aspect geur maar ook geluid, verkeer, stof, etc.

  • De provincie heeft in de ontwerpvergunning aangegeven de bedrijven in de omgeving niet als geurgevoelig object te zien. Daarmee wordt er een hogere mate van geur acceptabel gevonden voor de bedrijven. De gemeente is het daar niet mee eens.

  • Volgens de aanvraag verwijdert de Aerox-installatie op het dak van De Heus 80% van de geur. De gemeente heeft twijfels bij dit rendement. Dit omdat de meting van het rendement niet uitgevoerd is bij omstandigheden die passen bij de bedrijfssituatie van De Heus. Zo is er gemeten bij een doorstroomsnelheid die 2,5 keer lager was dan in werkelijke omstandigheden. Ook was het geuraanbod op de Aerox-installatie 5 keer lager. Volgens de inschatting van de gemeente is de meting daarom niet representatief voor de werkelijke omstandigheden.

  • Het resultaat van de rendementsmeting wordt ook betwijfeld door de techniek die gebruikt is bij de meting. Door de toegepaste techniek bestaat de kans dat er een veel hoger rendement gemeten wordt.

  • De gemeente vindt dat onderzocht moet worden of de Aerox-installatie daadwerkelijk 80% reductie realiseert. Een aanvullende reden hiervoor is het grote aantal klachten uit de omgeving. Dit lijkt er op te wijzen dat de Aerox-installatie niet functioneert zoals aangenomen.

  • In 2016 hebben burgers inmiddels meer dan 400 meldingen ingediend bij de provincie Limburg. Dit geeft  aan dat er bovenmatige overlast ervaren wordt door De Heus. De provincie Limburg moet in de vergunning rekening houden met deze feiten. Volgens de gemeente Maasgouw is dat in de ontwerpvergunning onvoldoende gebeurd.

  • Tenslotte is de gemeente van mening dat de voorschriften in de ontwerpvergunning in de praktijk niet te controleren zijn. De gemeente vindt het van belang dat de normen die aan een bedrijf gesteld worden, ook gemeten en gecontroleerd kunnen worden. Dit punt is van belang omdat de meting van de geurbelasting voor de omgeving het eerste punt is van controle of De Heus zich aan de vergunning houdt.

Als volgende stap zal de provincie een definitieve vergunning afgeven. In die vergunning zal de zienswijze van de gemeente Maasgouw (en eventuele andere zienswijzen) weerlegd of overgenomen worden. Als de zienswijze weerlegd wordt, moet de provincie daarvoor een uitleg geven. Wordt de zienswijze overgenomen dan leidt dat tot een aanpassing van de vergunning. Zou de gemeente zich niet kunnen vinden in de definitieve vergunning dan kan er beroep ingesteld worden bij de rechtbank.