HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus  |  160 zienswijzen en bezwaren ingediend tegen ontwerpvergunning De Heus / Vragen in Provinciale Staten

160 zienswijzen en bezwaren ingediend tegen ontwerpvergunning De Heus / Vragen in Provinciale Staten

Tegen de ontwerpvergunning van de provincie Limburg voor diervoederbedrijf De Heus in Maasbracht zijn 160 zienswijzen en bezwaren ingediend. Naast de zienswijze van de gemeente Maasgouw is er een zienswijze door De Heus zelf ingediend. De zienswijzen en de bezwaren zijn afkomstig van inwoners uit Maasbracht en omgeving.

Zienswijzen

Over de zienswijze van de gemeente Maasgouw is een separaat bericht geplaatst. U kunt de zienswijze hier lezen. De zienswijze van De Heus heeft betrekking op enkele inhoudelijke zaken in de ontwerpvergunning, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is De Heus het er niet mee eens dat er in de ontwerpvergunning een hoger rendement voor de Aerox-installatie wordt genoemd (90%) dan in de aanvraag (80%). In één zienswijze wordt aangegeven dat de inwoner nog nooit geuroverlast ervaren heeft door De Heus.

De overige zienswijze liggen grotendeels in lijn met de zienswijze van de gemeente Maasgouw.

Een korte samenvatting:

  • Er wordt aangegeven dat er een forse uitbreiding van de productie plaats zal vinden.
  • Ten opzichte van de vergunning van het Landbouwbelang is er steeds sprake geweest van milieuneutrale uitbreidingen.
  • De huidige aanvraag gaat echter uit van vrijwel een verdubbeling van de productie.
  • Dit leidt tot onaanvaardbare geurhinder in de omgeving van De Heus.
  • De wijze waarop het rendement van de Aerox-installatie vastgesteld is, wordt ter discussie gesteld.
  • In de besluitvorming is onvoldoende rekening gehouden met het grote aantal klachten in 2015 en 2016.
  • Er wordt gesteld dat een bedrijf als De Heus niet op deze locatie kan liggen volgens de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering”.
  • Er wordt ook gewezen op de transportbewegingen door Maasbracht en de impact van dit vrachtverkeer.

De provincie Limburg zal in haar besluitvorming de zienswijzen behandelen. Dit kan leiden tot een weerlegging van de zienswijzen (de provincie is het niet eens met hetgeen gesteld wordt). Ook kan een zienswijze leiden tot een aanpassing van de definitieve vergunning.

In haar zienswijze heeft de gemeente Maasgouw de provincie in overweging gegeven niet over te gaan tot vergunningverlening. Gezien de aard en omvang van de zienswijzen lijkt het de gemeente beter om eerst nader onderzoek te doen naar de omstandigheden bij De Heus.

Vragen in Provinciale Staten

De publicatie van de ontwerpvergunning is voor de partijen GroenLinks (pdf - 57kB)en CDA (pdf - 59kB) aanleiding geweest om vragen te stellen in Provinciale Staten. Het reglement van orde van de provincie Limburg zegt over de beantwoording van de vragen: “Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende Statenvergadering.”.

Het is nog niet bekend hoe de beantwoording plaats zal vinden.