HOME  |  Wonen & Leven  |  Contact en openingstijden  |  Huisregels gemeentehuis

Huisregels gemeentehuis

 1. Tijdens openingstijden is de publieksruimte van het gemeentehuis vrij toegankelijk tenzij deze toegang daartoe is ontzegd. Buiten de openingstijden meldt een bezoeker zich altijd, ongeacht of deze een afspraak heeft, bij de receptie.
 2. Een bezoeker die een afspraak heeft met een persoon, wacht in de publieksruimte totdat deze persoon hem/haar ophaalt.
 3. Het is niet toegestaan om zich waar dan ook in het gemeentehuis onnodig of langer dan nodig op te houden.
 4. Er mag geen misbruik worden gemaakt van voorzieningen in of bij het gemeentehuis en/of geen gebruik worden gemaakt van voorzieningen op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn.
 5. Het aanbrengen van zaken met behulp van plakband, lijm, stickers, punaises, spijkers, schroeven en dergelijk is niet toegestaan, behoudens nadrukkelijke toestemming van de gemeentesecretaris.
 6. In het gemeentehuis goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen is niet toegestaan.
 7. Roken is in het gemeentehuis verboden. Het gebruik van alcohol in de publieksruimte is eveneens verboden.
 8. Huisdieren, behalve blindengeleidehonden, zijn niet toegestaan.
 9. Het is verboden om wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben in het gemeentehuis.
 10. Gedrag van een bezoeker dat als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend dan wel hinderlijk wordt ervaren of gedrag dat gepaard gaat met, bedreiging, lokaalhuisvredebreuk, fysiek geweld, vernieling en/of ernstige ordeverstoring is verboden.
 11. Indien de algemene veiligheid dit redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de gemeente verlangen dat inzage in de meegevoerde (hand)bagage wordt toegestaan. Bij het weigeren van medewerking is het niet toegestaan langer in het gemeentehuis te verblijven.
 12. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te worden opgevolgd.
 13. Iedere bezoeker die het gemeentehuis betreedt is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de huisregels. De gemeente Maasgouw blijft gevrijwaard voor aanspraken van derden.
 14. De gemeente Maasgouw is niet aansprakelijk voor het zoekraken van door bezoekers van het gemeentehuis meegebrachte zaken. Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de receptie.
 15. De gemeente Maasgouw is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van het gemeentehuis lijden ten gevolge van gedragingen ten opzichte van elkaar.

Bij overtreding van de gedragsregels wordt de bezoeker aangesproken op zijn / haar gedrag en kan deze gesommeerd worden het gemeentehuis onmiddellijk te verlaten. Indien nodig zal de bezoeker met de hulp van de politie worden verwijderd. Om herhaling te voorkomen kan de bezoeker de toegang tot het gemeentehuis voor bepaalde tijd worden ontzegd. Indien nodig zal melding en/of aangifte bij politie worden gedaan.