HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Bomenbeleid

Bomenbeleid

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. 

In Bomennota 2020-2030 hebben we vastgelegd hoe we als gemeente om willen gaan met onze bomen:

  • We willen ons bomenbestand uitbreiden
  • We streven naar een duurzaam en klimaatbestendig bomenbestand dat bijdraagt aan een beter leefklimaat
  • Ons bomenbestand draagt bij aan het herstel van biodiversiteit en de kwaliteit van ons landschap
  • We kappen geen bomen als ze ingepast of verplant kunnen worden
  • We planten nieuwe bomen als kap onvermijdelijk is
  • Ons bomenbestand is digitaal raadpleegbaar (zie bomenstructuurkaart)

Voor meer informatie kunt u ook kijken in de bomenverordening gemeente Maasgouw 2021.

Bomenstructuurkaart

Op de bomenstructuurkaart is aangegeven welke bomen worden beschermd. Voor de kap van deze bomen is een omgevingsvergunning nodig. Voor veel bomen in het buitengebied en de beschermde dorpsgezichten van Thorn, Stevensweert en Wessem is bovendien het aanlegvergunningstelsel van toepassing. Dit wil zeggen dat hier een omgevingsvergunning voor aanleg nodig is. Controleer vóórdat u een boom wilt kappen of op de betreffende locatie een aanlegvergunningstelsel van toepassing is.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via het Vergunningenloket in het gemeentehuis in Maasbracht.

Wet Natuurbescherming

  • Beschermde planten en dieren

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms ook andere kleine zoogdieren een nest of rustplaats hebben. Op basis van de Wet Natuurbescherming mogen deze beschermde soorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd zonder een ontheffing.

  • Beschermde houtopstanden

Buiten de bebouwde kom beschermt de Wet Natuurbescherming bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen. Als u deze beschermde houtopstanden, of een deel ervan wilt kappen, moet u een kapmelding bij de provincie indienen via https://www.limburg.nl/loket/vergunningen-0/vergunningen-0/@2025/houtopstanden/.

De grens van de bebouwde kom is via deze link raadpleegbaar.

Meer informatie: www.omgevingsloket.nl en www.DRloket.nl.