HOME  |  Wonen & Leven  |  Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde diffuse bodemkwaliteit van een gebied weer. De kaart bestaat grofweg uit 3 kaartlagen:

  • Bodemfunctieklassenkaart: Geeft het gewenst of toekomstig bodemgebruik weer. Binnen de bodemfunctieklassenkaart wordt onderscheid gemaakt in een drietal bodemfunctieklassen. Overig (kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen aan de Achtergrondwaarden), Wonen en Industrie. 
  • Ontgravingskaart: Geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Of een locatie verdacht is moet blijken uit een vooronderzoek conform NEN5725. Dit vooronderzoek moet altijd worden uitgevoerd vóór dat de grond wordt toegepast. De ontgravingskaart kan vervolgens als bewijsmiddel worden gebruikt voor de te ontgraven grond op een niet verdachte locatie, als deze grond elders nuttig wordt toegepast.
  • Toepassingskaart: Staat aangegeven aan welke kwaliteitsklassen (achtergrondwaarden, wonen of industrie) een toe te passen partij grond moet voldoen. Deze zogenaamde toepassingseis volgt uit de combinatie van de bodemfunctieklasse en de kwaliteitsklasse van de zone waarin de partij wordt toegepast (de ontvangende bodem), waarbij de strengste eis geldt.

Downloaden

De bodemfunctieklassenkaart, de ontgravingskaart en de toepassingskaart kunt u onderstaand downloaden.