HOME  |  Wonen & Leven  |  Bestemmingsplannen  |  Bestemmingsplannen ter inzage

Bestemmingsplannen ter inzage

Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. Onderstaand vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn en informatie over de inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden die hierbij horen.

U kunt de bestemmingsplannen die in procedure zijn hieronder zien. Per plan staat aangegeven welke fase het betreft.

Overzicht van bestemmingsplannen in procedure

Inspraak en reactie

Onderstaand leest u per fase (voorontwerp, ontwerp of vastgesteld) meer informatie over wat de mogelijkheden zijn om te reageren.

Fase Hoe kunt u reageren?

Voorontwerp bestemmingsplan

Inspraakreactie binnen 6 weken na publicatie bij de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan

Zienswijze binnen 6 weken na publicatie bij de gemeente.

Vaststelling bestemmingsplan

Beroep en voorlopige voorziening bij de Raad van State.

Voorontwerp bestemmingsplan

Een bestemmingsplanprocedure begint met vooroverleg. Op basis van het plan vindt overleg plaats met andere betrokken partijen, bijvoorbeeld de provincie of het Waterschap. Met behulp van de gemeentelijke inspraakverordening wordt bepaald of er over het bestemmingsplan een inspraakprocedure wordt gevolgd.

Als deze procedure wordt gevolgd, dan wordt een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan kunt u dan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.

Dit wordt aangekondigd op www.gemeentemaasgouw.nl. Door middel van een inspraakreactie kunt u uw mening over het plan kenbaar maken.

Het college van B&W neemt een standpunt in ten aanzien van eventuele inspraakreacties. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. In sommige gevallen vindt tijdens de inspraakprocedure een informatieavond plaats.

Ontwerp bestemmingsplan

In de ontwerpfase wordt een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd op de gemeentepagina in VIA Maasgouw, op www.gemeentemaasgouw.nl en in de landelijke Staatscourant. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.

U kunt in deze periode van 6 weken een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Vastgesteld bestemmingsplan

Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij wordt ook een standpunt ingenomen op de ingekomen zienswijzen. Het kan zijn dat door zienswijzen of om andere redenen het bestemmingsplan gewijzigd wordt. In dat geval wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in VIA Maasgouw, op www.gemeentemaasgouw.nl en in de landelijke Staatscourant.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.

Gedurende deze 6 weken kunnen belanghebbenden tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep instellen. Of het moet gaan om gewijzigde onderdelen, in dat geval kan iedere belanghebbende beroep instellen. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen. Indien er een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op het verzoek wordt beslist.