HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar logo

Met het project Beegden Waterklaar zetten we een grote stap om Beegden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In de wijk Duinenberg koppelen we een groot deel van het regenwater af van het riool. In plaats van afvoeren in het riool gaan we het regenwater opvangen in speciale buizen en putten. Deze zijn ‘zo lek als een zeef’. Hierdoor kan het regenwater langzaam in de grond wegzakken. Zo voorkomen we dat het water onder aan de helling wateroverlast veroorzaakt en gaan we tegelijk verdroging van de ondergrond tegen.

Deelprojecten Beegden Waterklaar

In Beegden worden vier maatregelen genomen:

 • De gemeentelijke gebouwen (gemeenschapshuis ‘t Leuke en de gymzaal) en de school aan de Leukenstraat worden van de riolering afgekoppeld. Het regenwater wordt opgevangen en wordt voor het grootste gedeelte terug gebracht in de bodem. Een gedeelte van het water wordt vastgehouden voor het bewateren van de moestuin bij de school. Hiervoor hoeft dan geen kraanwater meer gebruikt te worden (uitvoering schoolvakantie 2020);
 • De riolering krijgt een kortere weg via de Scheperstraat naar de Biezenstraat. Ook wordt deze riolering groter gemaakt. De Biezenstraat krijgt ook nog een regenwaterriolering. In de Scheperstraat is hier geen ruimte onder de weg meer voor. (uitvoering vanaf juni 2020). Verder op deze pagina leest u meer over de voortgang van dit gedeelte;
 • In de bocht van de Eindstraat – nabij de Biezenstraat – zijn de stoepranden vervangen door holle stoepranden. Hierdoor blijft het water niet meer in de bocht staan, maar kan het straks vrij de riolering in lopen. Deze maatregel is al uitgevoerd.
 • Aan Bosveld maken we bij nader inzien geen opvang voor water. We verwachten dat de wateroverlast als gevolg van de bovengenoemde maatregelen dusdanig beperkt wordt, dat er geen maatregelen nodig zijn. We blijven de situatie – na voltooiing van de Scheperstraat/Biezenstraat en het afkoppelen van de school – scherp in de gaten houden. Indien maatregelen toch nodig blijken, pakken we de plannen meteen weer op.

Eindresultaat 

Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, wordt de riolering veel minder belast en behoort wateroverlast in Beegden tot de verleden tijd. Ook zijn de voorzieningen bij de school dusdanig ontworpen en uitgevoerd, dat deze bijdragen aan de bewustwording van de kinderen en wellicht ook aan uw eigen bewustwording. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De kinderen kunnen zelf waarnemen hoe het water wordt opgevangen en infiltreert in de bodem;
 • De kinderen gebruiken geen kraanwater meer voor hun moestuin, maar regenwater, dat speciaal voor de moestuin wordt opgevangen;
 • Op het schoolplein wordt met verf zichtbaar gemaakt waar het regenwater onder de speelplaats loopt;
 • Op het schoolplein wordt ook nog via speciale tegels het water over de speelplaats afgevoerd, zodat de kinderen het water zien stromen naar de opvang.

Scheperstraat - Biezenstraat

Het aanbesteding van het werk is voltooid en de betreffende aannemer wordt volgende week op de hoogte gesteld. De start van de werkzaamheden is vooralsnog voorzien voor juni / juli 2020. Deze start is even onder voorbehoud van het verkrijgen van alle vergunningen, met name de vergunning van het Waterschap.

Voor aanvang van de werkzaamheden stelt de aannemer zich aan u voor. We proberen om dit via een inloopavond te doen (in juni). De vorm van deze avond is sterk afhankelijk van de op dat moment geldende beperkingen in het kader van het Coronavirus. U ontvangt van de aannemer een brief hoe één en ander georganiseerd gaat worden.

Het ontwerp van de weg is niet meer veranderd. Dit ontwerp kunt u hieronder inzien.

Definitief Ontwerp Scherpstraat – Biezenstraat (pdf, 1 MB)

Veiligheid

De groenstrook in de Eindstraat mag worden ingericht. De Scheperstraat is voldoende bereikbaar voor de hulpdiensten als de groenstrook wordt aangelegd. 

Duurzaam Veilig

Vanuit de gemeente is het inrichten van de weg conform 'Duurzaam Veilig' een eis. De combinatie met het afvoeren van water over de weg is hier altijd al een uitdaging. Inmiddels is besloten om meer elementen van 'Duurzaam Veilig' in te brengen in de Biezenstraat. Een aangepast ontwerp wordt binnenkort besproken met de bewoners van de Biezenstraat.

Afkoppelen gemeentelijke gebouwen en basisschool St. Martinus

In oktober 2019 is er een overleg geweest met het bestuur van gemeenschapshuis ’t Leuke, de directie van Basisschool St. Martinus en ambtenaren van de gemeente Maasgouw. In dit overleg is aangegeven dat de gemeente de gebouwen wil gaan afkoppelen. Hierdoor, moeten er werkzaamheden aan de omgeving worden verricht.  Ook zijn tijdens het overleg de wensen van het gemeenschapshuis en de basisschool kenbaar gemaakt op het gebied van de inrichting van de omgeving. Ook zijn de wensen van de gemeente bij het inrichten van de omgeving rondom het gemeenschapshuis en de basisschool duidelijk gemaakt.

U moet hierbij denken aan:

 • De aanleg van wadi’s (bufferings- en infiltratievoorziening) voor de school, zodat de kinderen dit zelf kunnen waarnemen;
 • Het opslaan van regenwater achter ’t Leuke onder de voormalige Jeu-de-Boulesbaan;
 • Zichtbaar maken van regenwaterstromen over de speelplaats;
 • Regenwater gebruiken voor het moestuintje;
 • Het geven van lessen over ons klimaat en regenwater aan de leerlingen van de basisschoolschool.

Op basis van de wensen van ’t Leuke en de basisschool St. Martinus hebben we een tekening gemaakt met ideeën. Een soort van 'moodboard'. Deze tekening is op 22 januari met de diverse partijen besproken en akkoord bevonden. De ideeën worden nu nader uitgewerkt tot een ontwerp. Als deze tekening klaar is, worden de gebruikers van 't Leuke, de school, de kinderopvang én de ouders uitgenodigd om de tekening te bekijken. Deze uitnodiging wordt dan via deze Facebookpagina, de school en gemeenschapshuis 't Leuke bekend gemaakt.

Inmiddels hebben we de bomen en struiken die niet in de herinrichting passen gerooid. Uiteraard gaan we bij de herinrichting zoveel mogelijk groen terugbrengen.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u hier:

Naast bovenstaande informatiemogelijkheden verspreiden wij een nieuwsbrief binnen het gebied. Deze nieuwsbrief is hieronder ook te zien. Gedurende het project gaan we nog enkele nieuwsbrieven uitbrengen. Deze worden ook op deze website en Facebook gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Luc Graus, projectleider Beegden Waterklaar. Hij is bereikbaar via (0475) 85 25 00 of beegden.waterklaar@gemeentemaasgouw.nl.

 • Nieuwsbrief

  Hier vindt u de nieuwsbrief die in augustus is verspreid. 

  Lees verder
 • Presentatie bewonersavond 21 augustus 2019

  Lees verder
 • Verslag bewonersavond 21 augustus 2019

  Lees verder
 • Concept-tekeningen

  Hier kunt u de concept-tekeningen downloaden van het gebied. Hierin staat per locatie vermeld welke maatregelen er genomen worden.

  Lees verder