HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar logo

Met het project Beegden Waterklaar zetten we een grote stap om Beegden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In de wijk Duinenberg koppelen we een groot deel van het regenwater af van het riool. In plaats van afvoeren in het riool gaan we het regenwater opvangen in speciale buizen en putten. Deze zijn ‘zo lek als een zeef’. Hierdoor kan het regenwater langzaam in de grond wegzakken. Zo voorkomen we dat het water onder aan de helling wateroverlast veroorzaakt en gaan we tegelijk verdroging van de ondergrond tegen.

Deelprojecten Beegden Waterklaar

In Beegden worden vier maatregelen genomen:

 • Aan Bosveld maken we een opvang voor water, zodat het water niet meer de weg volgt. Op deze manier maar wordt het water opgevangen en zo kan het infiltreren in de bodem (uitvoering najaar 2019);
 • De gemeentelijke gebouwen (gemeenschapshuis ‘t Leuke en de gymzaal) en de school aan de Leukenstraat worden van de riolering afgekoppeld. Het regenwater wordt opgevangen en wordt voor het grootste gedeelte terug gebracht in de bodem. Een gedeelte van het water wordt vastgehouden voor het bewateren van de moestuin bij de school. Hiervoor hoeft dan geen kraanwater meer gebruikt te worden (uitvoering nog niet bekend, streven naar eind 2019);
 • De riolering krijgt een kortere weg via de Scheperstraat naar de Biezenstraat. Ook wordt deze riolering groter gemaakt. De Biezenstraat krijgt ook nog een regenwaterriolering. In de Scheperstraat is hier geen ruimte onder de weg meer voor. (uitvoering eind 2019 tot voorjaar 2020). Verder op deze pagina leest u meer over de voortgang van dit gedeelte;
 • In de bocht van de Eindstraat – nabij de Biezenstraat – zijn de stoepranden vervangen door holle stoepranden. Hierdoor blijft het water niet meer in de bocht staan, maar kan het straks vrij de riolering in lopen. Deze maatregel is al uitgevoerd.

Eindresultaat 

Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, wordt de riolering veel minder belast en behoort wateroverlast in Beegden tot de verleden tijd. Ook zijn de voorzieningen bij de school dusdanig ontworpen en uitgevoerd, dat deze bijdragen aan de bewustwording van de kinderen en wellicht ook aan uw eigen bewustwording. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De kinderen kunnen zelf waarnemen hoe het water wordt opgevangen en infiltreert in de bodem;
 • De kinderen gebruiken geen kraanwater meer voor hun moestuin, maar regenwater, dat speciaal voor de moestuin wordt opgevangen;
 • Op het schoolplein wordt met verf zichtbaar gemaakt waar het regenwater onder de speelplaats loopt;
 • Op het schoolplein wordt ook nog via speciale tegels het water over de speelplaats afgevoerd, zodat de kinderen het water zien stromen naar de opvang.

Scheperstraat - Biezenstraat

Het definitieve ontwerp is al enige tijd geleden gepresenteerd. We hadden gehoopt in januari te kunnen beginnen met de uitvoering, maar door een aantal omstandigheden hebben we deze start moeten uitstellen:

 • Een aantal netbeheerders wil een uitgebreider onderhoud aan de kabels en leidingen uitvoeren. Hierdoor worden er komende weken werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk in de Biezenstraat plaats. U wordt door de aannemer van de netbeheerder via een bewonersbrief op de hoogte gebracht;
 • Een gedeelte van de riolering ligt in een dijkbeschermingszone. Hierdoor worden er extra eisen gesteld aan de riolering in de Biezenstraat. Om aan deze eisen te voldoen, moest het ontwerp van de riolering worden aangepast. Het ontwerp en de aanbesteding werd hierdoor helaas vertraagd. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de tekeningen en wordt binnenkort de aanbesteding opgestart.

Het ontwerp van de weg is niet meer veranderd. Dit ontwerp kunt u hieronder inzien.

Definitief Ontwerp Scherpstraat – Biezenstraat (pdf, 1 MB)

Veiligheid

De groenstrook in de Eindstraat mag worden ingericht. De Scheperstraat is voldoende bereikbaar voor de hulpdiensten als de groenstrook wordt aangelegd. 

Duurzaam Veilig

Vanuit de gemeente is het inrichten van de weg conform 'Duurzaam Veilig' een eis. De combinatie met het afvoeren van water over de weg is hier altijd al een uitdaging. Inmiddels is besloten om meer elementen van 'Duurzaam Veilig' in te brengen in de Biezenstraat. Een aangepast ontwerp wordt binnenkort besproken met de bewoners van de Biezenstraat.

Afkoppelen gemeentelijke gebouwen en basisschool St. Martinus

In oktober 2019 is er een overleg geweest met het bestuur van gemeenschapshuis ’t Leuke, de directie van Basisschool St. Martinus en ambtenaren van de gemeente Maasgouw. In dit overleg is aangegeven dat de gemeente de gebouwen wil gaan afkoppelen. Hierdoor, moeten er werkzaamheden aan de omgeving worden verricht.  Ook zijn tijdens het overleg de wensen van het gemeenschapshuis en de basisschool kenbaar gemaakt op het gebied van de inrichting van de omgeving. Ook zijn de wensen van de gemeente bij het inrichten van de omgeving rondom het gemeenschapshuis en de basisschool duidelijk gemaakt.

U moet hierbij denken aan:

 • De aanleg van wadi’s (bufferings- en infiltratievoorziening) voor de school, zodat de kinderen dit zelf kunnen waarnemen;
 • Het opslaan van regenwater achter ’t Leuke onder de voormalige Jeu-de-Boulesbaan;
 • Zichtbaar maken van regenwaterstromen over de speelplaats;
 • Regenwater gebruiken voor het moestuintje;
 • Het geven van lessen over ons klimaat en regenwater aan de leerlingen van de basisschoolschool.

Op basis van de wensen van ’t Leuke en de basisschool St. Martinus hebben we een tekening gemaakt met ideeën. Een soort van 'moodboard'. Deze tekening is op 22 januari met de diverse partijen besproken en akkoord bevonden. De ideeën worden nu nader uitgewerkt tot een ontwerp. Als deze tekening klaar is, worden de gebruikers van 't Leuke, de school, de kinderopvang én de ouders uitgenodigd om de tekening te bekijken. Deze uitnodiging wordt dan via deze Facebookpagina, de school en gemeenschapshuis 't Leuke bekend gemaakt.

Inmiddels hebben we de bomen en struiken die niet in de herinrichting passen gerooid. Uiteraard gaan we bij de herinrichting zoveel mogelijk groen terugbrengen.

Informatie over het project

Vanwege extra onderzoeken in het kader van milieu (verplicht sinds 1 oktober 2019) én aanpassingen op het ontwerp, wordt de uitvoering van de Biezenstraat verwacht in het begin van 2020. De gemeente wil het afkoppelen van de gemeentelijke gebouwen voor april 2020 afgerond hebben.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u hier:

Naast bovenstaande informatiemogelijkheden verspreiden wij een nieuwsbrief binnen het gebied. Deze nieuwsbrief is hieronder ook te zien. Gedurende het project gaan we nog enkele nieuwsbrieven uitbrengen. Deze worden ook op deze website en Facebook gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Maarten Beks, projectleider Beegden Waterklaar. Hij is bereikbaar via (0475) 85 25 00 of beegden.waterklaar@gemeentemaasgouw.nl.

 • Nieuwsbrief

  Hier vindt u de nieuwsbrief die in augustus is verspreid. 

  Lees verder
 • Presentatie bewonersavond 21 augustus 2019

  Lees verder
 • Verslag bewonersavond 21 augustus 2019

  Lees verder
 • Concept-tekeningen

  Hier kunt u de concept-tekeningen downloaden van het gebied. Hierin staat per locatie vermeld welke maatregelen er genomen worden.

  Lees verder