In de gemeenteraad is in 2016 unaniem de ‘Strategische visie 2025’ voor de gemeente Maasgouw vastgesteld. De behandeling in de gemeenteraad vormde het sluitstuk van een uitgebreid totstandkomingstraject met bijeenkomsten voor burgers, ondernemers en experts van andere instanties. Ook is er een enquête over de nieuwe toekomstvisie uitgezet en vonden er rondetafelgesprekken plaats. Daardoor is de visie op een breed draagvlak gebaseerd.

Langetermijnvisie

De strategische visie beschrijft de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar de gemeente in de komende jaren mee te maken krijgt. Het is een langetermijnvisie die de hoofddoelen van de gemeente vastlegt en aangeeft op welke manier deze bereikt kunnen worden. Het jaar 2025 fungeert als horizon. Daaruit blijkt dat de uitvoering van deze strategie meerdere jaren in beslag zal nemen. Maar dat neemt niet weg dat het streven is om de gestelde doelen eerder dan 2025 te bereiken.

Gemeentelijke ambities

De visie gaat in op enkele algemene ambities van de gemeente. Daarbij wordt beschreven hoe we kunnen voldoen aan een uitstekend woon- en leefklimaat, een sterke sociale structuur, een vitale regionale economie en een dynamisch vrijetijdsgebied. Ook wordt uitgesproken dat het gemeentebestuur zelfstandig moet blijven. Dit is nodig om nauw betrokken te kunnen blijven  bij het leven in de dorpskernen.

Samen maken we Maasgouw!

Een belangrijk vertrekpunt voor de visie is dat de gemeente voor een succesvolle aanpak van opgaven afhankelijk is van de samenwerking met andere partijen in de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan burgers die op tal van terreinen actief zijn. Maar ook aan de samenwerking met andere overheden, bedrijven en organisaties. Vanuit die gedachte vormt ‘Samen maken we Maasgouw!’ het motto van deze visie. Het maakt duidelijk dat we Maasgouw samen maken tot wat het is. Maar kan ook gelezen worden als een oproep om samen te werken aan een beter Maasgouw.

Strategische visie na 2025

In 2024 wordt de nieuwe, strategische visie voorbereid. Daarbij worden ook inwoners, ondernemers en andere organisaties betrokken. Het is de bedoeling dat in 2025 de nieuwe strategische visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.