De gemeenteraad van Maasgouw vergaderde op 7 november over de begroting 2024. In de begroting staat wat de gemeente in 2024 wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. In de begroting staat ook wat dat allemaal kost en waar het geld om dat te betalen vandaan komt. Het college van burgemeester en wethouders maakt de begroting en vraagt dan aan de raad of hij het daarmee eens is. De raad kan de begroting veranderen. 

Aanpassingen begroting 2024

De gemeenteraad heeft de begroting 2024 veranderd. Hieronder staan de veranderingen. 

  • De Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor woningen en niet-woningen gaat met 3% omhoog in plaats van de voorgestelde 4%.
  • De bezuiniging op de vergroening van de voortuinen gaat niet door.

Andere besluiten

Naast de behandeling van de Programmabegroting werden ook besluiten genomen over een aantal andere raadsvoorstellen. Zo werd besloten om:

  • geen zienswijzen in te dienen over de wijziging van een 8-tal gemeenschappelijke regelingen;
  • geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg;
  • geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER;
  • een nieuw lid te benoemen voor het algemeen bestuur van de BsGW en RD Maasland;
  • akkoord te gaan met een planologische wijziging voor de realisatie van een zorgcomplex op het perceel Maasstraat 4 in Wessem.