Op 1 januari 2022 zijn we gestart met een nieuwe manier van afval inzamelen. Het doel is om het restafval flink terug te dringen en het afval beter te scheiden. De inzamelresultaten van de eerste negen maanden laten zien dat u het afval scheiden heel serieus heeft genomen. De hoeveelheid restafval is flink afgenomen.

Doelen voor 2025 behaald

In 2021 werd circa 148 kg restafval per inwoner per ingezameld in onze gemeente. Onze ambitie was om het restafval in 2023 te verlagen naar 100 kg per inwoner per jaar. In 2025 zou dit naar 80 kg moeten. De eerste negen maanden van dit jaar laten zien dat we goed op weg zijn. Als we de inzamelcijfers doorrekenen naar een heel jaar, komt de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar waarschijnlijk aan het einde van dit jaar al uit op 80 kg.

Meer GFT en schonere PMD

Dat u het afval goed gescheiden heeft, zien we niet alleen doordat er minder restafval is ingezameld. Zo is er 30% meer GFT ingezameld dan in diezelfde periode vorig jaar. De hoeveelheid ingezameld PMD is wel wat gedaald, maar bevat veel minder verontreiniging. Dit komt doordat we PMD nu met zakken aan huis ophalen. Het PMD is daardoor veel beter geschikt om er een nieuwe schone grondstof van te maken. 

Uitgebreide evaluatie

Uit de eerste cijfers mogen we voorzichtig concluderen dat de nieuwe manier van afvalinzameling zijn vruchten begint af te werpen. Maar om een beter beeld te krijgen, is een uitgebreide evaluatie nodig. Deze vindt plaats in maart 2023. Naast de inzamelresultaten wordt dan ook gekeken naar de kwaliteit en samenstelling van de afvalstromen. Ook het aanbiedgedrag, de kosten en opbrengsten en de doorrekening in tarieven nemen we mee. Uit de evaluatie blijkt of er nieuw beleid of aanvullende maatregelen nodig zijn om het afval scheiden te bevorderen.

Inzamelresultaten Gemeente Maasgouw 2020 - 2022

Per 1 januari 2022 is het nieuwe afvalbeleid van start gegaan. Hieronder vindt u de inzamelresultaten tot en met september 2022, afgezet tegen de resultaten van de eerste negen maanden in 2020 en 2021. 

Ontwikkeling restafval 2020 - 2022
Ontwikkeling restafval 2020 - 2022
Ontwikkeling gft (2020 - 2022)
Ontwikkeling gft (2020 - 2022)
Ontwikkeling pmd-afval (2020 - 2022)
Ontwikkeling pmd-afval (2020 - 2022)