In de eerste helft van het jaar zijn 32 uitkeringen beëindigd. En het aantal blijft dalen dankzij de succesvolle trajecten om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen richting participatie, vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

Participatie bevorderen

"Als Global Goals gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We zetten sterk in op arbeidsparticipatie. Het vinden en behouden van geschikt werk voor mensen biedt behalve een inkomen ook een manier om mee te doen in de samenleving. Een deel van de mensen die we ondersteunen met de re-integratie, zijn niet direct bemiddelbaar voor betaalde arbeid. Ook deze groep willen we laten participeren. Zij verrichten vrijwilligerswerk, nemen deel aan activiteiten of werken op een andere manier aan hun eigen gezondheid en een vorm van participatie", aldus wethouder Carla Peters.

Lokale projecten en regionale samenwerking

Om deze resultaten te behalen worden er zowel lokaal als regionaal veel inspanningen verricht. Bijvoorbeeld deelname aan trajecten gericht op bemiddeling naar parttime werk, omdat dit voor de toekomst de kansen op een volledige baan vergroot. Bij echtparen wordt gestimuleerd om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn om uitkeringsonafhankelijk te worden. Aan de slag gaan met een loonkostensubsidie is ook een goed middel om te participeren.

Ook jongeren zonder uitkering worden ondersteund in het kader van re-integratie om de kansen in de toekomst te vergroten. Het project statushouders, leerpool groen en het kledingbankproject zijn geslaagde lokale voorbeelden. De intensieve begeleiding van bijvoorbeeld statushouders heeft geleid tot een hoge score van het aantal geslaagden van de inburgering, inkomsten uit werk en mensen die onderwijs volgen. Het team wijkbeheer is half juli 2021 gestart met een leerpool groen bestaande uit mensen die vallen onder de participatiewet en stagiaires van scholen die we voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Zo bieden we ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een weg naar duurzame plaatsingen. Bij de kledingbank is een project gestart met taalondersteuning.

Wijkteam

Dit soort opstap projecten zijn heel belangrijk om de weg weer te vinden en de juiste ondersteuning te ontvangen. Regionaal is, samen met de 8 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, in mei 2020 een gezamenlijke post corona aanpak vastgesteld. Vanuit dit plan zijn diverse trajecten gestart, zoals een vakgerichte taalopleiding ter voorbereiding op een werkomgeving. Groepsgewijs wordt er gewerkt aan thema’s als veilig en gezond werken, verantwoordelijkheid, bedrijfscultuur en samenwerken op het werk.

Daling zorgt voor groei

Wethouder Carla Peters is trots op deze werkwijze: "Door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden groeit de participatie in de samenleving. Mensen doen weer actief mee en bloeien op. We blijven dit stimuleren om zo veel mogelijk inwoners van Maasgouw mee te laten doen."