Heeft u een klacht over de gemeente? Dien deze dan bij ons in.

Hoe werkt het?

U kunt een klacht indienen over hoe de gemeente zich tegenover u gedragen heeft. Bijvoorbeeld over:

  • de behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.

Voor het behandelen van klachten geldt binnen de gemeente de ‘Richtlijn klachtenprocedure’.

Wat kan ik doen?

Als u een klacht heeft, kunt u deze het beste op het moment zelf uiten bij de persoon waar het om gaat, of bij diens leidinggevende. In veel gevallen kan dan meteen aan uw klacht tegemoet gekomen worden. Vindt u dat er niet juist gereageerd is op de klacht, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Alleen schriftelijk (waaronder ook via DigiD) ingediende klachten komen voor behandeling volgens de richtlijn in aanmerking. Indien gewenst, kunt u hulp krijgen bij het opstellen van een klacht.

Online indienen

Ga naar het online formulier

Per brief

In de brief moet staan:

  • uw naam en adres;
  • een datum;
  • de aard van de klacht;
  • verder is het handig om uw telefoonnummer te vermelden waar u overdag te bereiken bent;
  • tenslotte dient u de brief te ondertekenen. Dit kan middels een fysieke handtekening of via de autorisatie van uw DigiD account.

Een schriftelijke klacht moet gestuurd worden aan:

Gemeente Maasgouw
t.a.v. klachtencoördinator, mevr. Nicole Haasen
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Hoe gaat het verder?

De gemeente stuurt u na ontvangst een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er, indien mogelijk, telefonisch contact met u opgenomen door de klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar is meestal de leidinggevende of eerst verantwoordelijke voor de persoon of personen waarover de klacht gaat.

Als u vindt dat dit gesprek niet tot een aanvaardbaar resultaat leidt, volgt er een formele procedure die uiteindelijk leidt tot een beslissing over uw klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de beslissing genomen door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Bent u het niet eens met de gemeente?

Bent u het niet eens met het oordeel van de gemeente? Dan kunt u binnen één jaar na de beslissing een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Voordat de Nationale ombudsman een klacht in behandeling neemt, moet eerst de klachtenprocedure bij de gemeente zijn doorlopen. 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator mevrouw Nicole Haasen, telefoonnummer (0475) 255151 of via n.haasen@gemeentemaasgouw.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?