HOME  |  Privacy

Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Maasgouw omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een adres, maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Gemeente Maasgouw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Etc.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor o.a. de volgende doelen:

 • Gemeente Maasgouw verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen kunnen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak.
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven
 • Het verzenden van een online formulier
 • Het online maken van een afspraak

Bewaartermijn

Gemeente Maasgouw zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Maasgouw verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Maasgouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Maasgouw neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zover dit wettelijk mag. U kunt schriftelijk, per brief of e-mail, om inzage vragen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. We zullen contact met u opnemen over hoe u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

We zullen uw verzoek zo snel als mogelijk behandelen. De behandeltermijn is in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Mocht dit nodig zijn dan wordt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Maasgouw? Neem dan contact op met de privacy coördinator of de Functionaris Gegevensbescherming van gemeente Maasgouw. De contactgegevens staan onder aan deze pagina vermeld.

Bent u niet tevreden met de reactie van de gemeente over uw privacy-rechten, dan heeft u de keuze uit verschillende opties. U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of u heeft ook nog de optie om naar de Nationale ombudsman te stappen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een genomen beslissing / besluit of met het uitblijven van een besluit over uw verzoek in uw privacy-rechten, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Kijk voor meer informatie hierover op: . https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/onderwerpen-a-tm-z_42462/product/bezwaar-maken_265.html. Deze bezwaar mogelijkheid staat altijd vermeld onder aan de brief waarop het besluit aan u wordt medegedeeld.

Na de bezwaarprocedure is er nog de beroepsmogelijkheid bij de rechter.

Zelf doen: Privacyrechten

Kijk op  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten voor meer informatie over uw rechten.

Cookies

Gemeente Maasgouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren.  

Daarnaast plaatsen we cookies die informatie over het algemene gebruik van onze website verzamelen. Met deze informatie kunnen we de website beter afstemmen op de behoefte van bezoekers. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren (zoals de vindbaarheid van onderwerpen). Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen. Voor de statistieken maken we gebruik van Piwik (SIM Analytics) en Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Privacybeleid

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid (pdf, 711 KB). Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente staat in het register van verwerkingen die u op aanvraag kunt inzien .

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Privacy coördinator, mevrouw Nicole Haasen via n.haasen@gemeentemaasgouw.nl of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Raymond Ingenhut via fg@gemeentemaasgouw.nl