In Maasgouw werken we aan een aantal grote gebiedsontwikkelingen. Hierbij wordt een gebied (opnieuw) ingericht. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de functie van het gebied, maar ook naar de belangen en naar de kosten en opbrengsten.

Gebiedsontwikkelingen in Maasgouw

We (gaan) werken in de volgende gebieden: 

  • Land van Thorn – Maasresidence (Thorn)
  • Thorn-Meersveld-Wessem (Thorn – Wessem)
  • Woon- & Zorgcluster Heel (Heel)
  • Vakantieparken (Heel en Stevensweert)
  • Clauscentrale (Maasbracht)
  • Havengebied (Maasbracht)

Hieronder lichten we toe hoe deze ontwikkelingen binnen de gemeente geregeld worden en in het kort wat de plannen zijn.

Coördinatie door de gemeente

Binnen de gemeente is een bestuurlijk coördinatie overleg gebiedsontwikkelingen opgezet. Hierin overleggen de drie verantwoordelijke wethouders (Sjors Blomen, Tim Snijckers en Carla Peters) met de programmamanager en de betreffende teammanagers . Strateeg Roger Huntjens is algemeen programmamanager voor deze gebiedsontwikkelingen. 

Ook is een ambtelijk coördinatieteam samengesteld met voor iedere gebiedsontwikkeling een aparte coördinator: 

GebiedCoördinatorE-mailadres
Algemeen (voorzitter)Roger Huntjensr.huntjens@gemeentemaasgouw.nl
Land van Thorn-MaasresidencePaul Amoryp.amory@gemeentemaasgouw.nl
Thorn-Meersveld-WessemMarcel Geurtsm.geurts@gemeentemaasgouw.nl
Zorg- & Wooncluster HeelChantal v/d Goor c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl
VakantieparkenPaul Amory p.amory@gemeentemaasgouw.nl
Clauscentrale Maasbracht Roger Huntjensr.huntjens@gemeentemaasgouw.nl
Havengebied MaasbrachtMaarten Mertensm.mertens@gemeentemaasgouw.nl

Door deze coördinatoren worden de contacten onderhouden met de bedrijven, instellingen en overheden die als initiatiefnemer bij de ontwikkelingen zijn betrokken. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen of bellen met 0475 – 85 2500 en vragen naar de betreffende persoon.

Land van Thorn – Maasresidence

Centraal hierbij is de bouw van het vakantiepark Maasresidence Thorn, de bouw van een hotel aan de Grootheggerplas en de nieuwe inrichting van de oeverzone van de Grootheggerplas. De bouw van het hotel en de inrichting van de Grootheggerplas wordt in 2023 voorbereid. 

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw beleid en actieprogramma voor toerisme en recreatie. Hierbij wordt ook bekeken welke maatregelen voor het Land van Thorn nodig zijn. Bij de voorbereiding daarvan worden inwoners en ondernemers in 2023 betrokken.

Er loopt hiernaast een traject dat moet leiden tot een plan met verkeers- en parkeermaatregelen voor Thorn

Thorn - Meersveld - Wessem

Door het Waterschap wordt de dijkversterking Thorn-Wessem(externe link) voorbereid. Ook werken zij aan plannen voor een betere kwaliteit van de Thornerbeek en de omlegging van deze beek via het Meersveld tussen Thorn en Wessem. De gemeente verkent tegelijkertijd of er "meekoppelkansen" zijn voor natuurontwikkeling in dit gebied en of er een transformatie mogelijk is voor de dakpannenfabriek en de Starlifthallen aan de Meers. 

Dit moet allemaal samenkomen in een gebiedsplan. Het eerste concept hiervan wordt begin 2023 verwacht. 

Vakantieparken

Gemeente Maasgouw voert al jarenlang een beleid dat is gericht op de aanpak van onrechtmatige bewoning van de vakantieparken Boschmolenplas (Heel), Heelderpeel (Heel) en Porta Isola (Stevensweert). Tegelijkertijd wordt een beleid gevoerd dat is gericht op revitalisering van deze drie parken waarin de toeristische functie weer (meer) centraal komt te staan. 

Woon- & Zorgcluster Heel

In Heel loopt al enkele jaren een gebiedsprogramma dat is gericht op de verdere ontwikkeling van de grote woon- en zorgcomplexen van Daelzicht en Koraal en de bouw van twee nieuwe woon-zorgcomplexen "Catualiumhof" en "Chateau Heel" (start bouw begin 2023). 

Het grootste project binnen dit geheel is de uitvoering van het Masterplan Daelzicht dat door de gemeente procedureel begeleid wordt. In 2023 wordt het deel Ligtenberg gerealiseerd. Voor 2024 staat een project van de gemeente op de planning om een nieuwe ontsluiting van het Daelzicht-terrein op de Heerbaan te realiseren en de verkeersveiligheid van de Heerbaan te verbeteren. 

Voor het Raadhuisplein vinden in 2023 voorbereidingen plaats voor woningbouw (Noord), aansluiting op de Rector Driessenstraat en de herinrichting/vergroening van het Raadhuisplein in combinatie met het gemeentelijk reconstructieproject "Blauwe ader Heel".

Clauscentrale Maasbracht

Maasbracht is één van de grootste energieknooppunten van Nederland door de aanwezigheid van de Clauscentrale en de hoogspanningsstations van TenneT. In 2023 wordt een uitgebreid onderzoek naar de toekomstperspectieven voor de Clauscentrale uitgevoerd. Dit onderzoek wordt begeleid door een werkgroep met vertegenwoordigers van RWE (eigenaar), provincie en gemeente. Speciaal aandachtspunt voor de gemeente zijn de gevolgen voor de woon- en leefomgeving van de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. 

Havengebied Maasbracht

In de bunkerhaven van Maasbracht is door de onderneming "Revitalisering Binnenhaven Maasbracht" BV het initiatief genomen voor de revitalisering van de scheepswerf en een haalbaarheidsstudie naar een tankstation met duurzame brandstoffen voor de scheepvaart (Clean Energy Hub). Deze initiatieven worden procedureel begeleid en gesteund door de gemeente. Ook wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de openbare infrastructuur in het gebied, of een doorontwikkeling van de Edelzand-locatie ook denkbaar is en of realisatie van walstroom tot de mogelijkheden behoort. 

Download

In de Programmabegroting 2023 wordt beschreven wat binnen deze gebiedsontwikkelingen voor 2023 op de planning staat. U downloadt dit specifieke hoofdstuk hieronder.