Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Hoe werkt het?

Echtscheiding

Als u bent getrouwd, kunt u op drie manieren scheiden van uw partner:

 • bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner;
 • bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt;
 • na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.

Einde geregistreerd partnerschap

U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

 • één van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen;
 • u hebt minderjarige kinderen.

Als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u hebt geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.

Wat moet ik doen?

Gehuwd

 • Voor informatie en advies over echtscheiding kunt u bij een advocaat terecht.
 • Als u wilt scheiden, geeft u een advocaat opdracht de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
 • De rechter hoort de echtgenoten en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Regelmatig zijn vermogenskwesties en de toekenning van het gezag over de eventuele kinderen struikelblokken in zo'n proces. Hoe verdeelt u alles, wie krijgt het huis en bij wie blijven de kinderen wonen?
 • De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie, na de echtscheiding hebben beide ouders het ouderlijk gezag (of het moet anders zijn geregeld).
 • Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtgenoten - schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand. De gemeente kan dat pas doen als vaststaat dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is. De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving in de burgerlijke stand.

Geregistreerd partnerschap

 • Als beide partners het niet met elkaar eens zijn, vindt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap plaats door tussenkomst van de rechter, net als bij een echtscheiding. Die procedure is ook verplicht als de partners een of meer gezamenlijke minderjarige kinderen hebben waarover zij het gezag hebben.
 • In andere gevallen kan beëindiging op gemeenschappelijk verzoek plaatsvinden zonder tussenkomst van de rechter. De partners moeten daarvoor een overeenkomst sluiten. Van het sluiten van de overeenkomst wordt een verklaring opgemaakt die wordt ondertekend door de partners en door één of meer advocaten of notarissen.
 • Het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd door inschrijving van de rechterlijke uitspraak of van de verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen van de burgerlijke stand.

Hoe gaat het verder?

De echtscheiding en de ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechter moeten bij de burgerlijke stand zijn ingeschreven binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden. De verklaring van beëindiging van een geregistreerd partnerschap moet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden ingeschreven.

Bent u tevreden over deze pagina?