Voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en terreinen worden in Nederland brandveiligheidseisen gesteld.

Brandveilig gebruik van bouwwerken

Voor het brandveilig gebruik van bouwwerken worden in Nederland brandveiligheidseisen gesteld. Deze eisen staan in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012. Deze eisen gelden altijd, ongeacht of dat er voor het gebruik van het bouwwerk ook nog een omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik noodzakelijk is. 

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken is in het algemeen verplicht voor bouwwerken waarin bedrijfsmatig dag- of nachtverblijf of zorg wordt geboden of voor bouwwerken voor personen jonger dan 12 jaar.

Wanneer een bouwwerk vergunningsplichtig is kunt u vinden in hoofdstuk 2 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR). 

Een melding brandveilig gebruik bouwwerken is in het algemeen verplicht voor bouwwerken waarin meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn, bij kamergewijze verhuur of waar gebruik is gemaakt van gelijkwaardigheid.

Wanneer een bouwwerk meldingsplichtig is kunt u vinden in paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012.

Bouwsels en terreinen

Voor het brandveilig gebruik van bouwsels en terreinen (plaats) worden in Nederland eveneens brandveiligheidseisen gesteld. Deze eisen staan in het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP). Deze eisen gelden altijd, ongeacht of dat er voor het gebruik van het bouwsel of terrein ook nog een melding brandveilig gebruik noodzakelijk is. Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn.

Een melding brandveilig gebruik op basis van het BBGBOP is in het algemeen verplicht voor bouwsel of terrein waarin of waarop meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn of waarin of waarop bedrijfsmatig dag- of nachtverblijf of zorg wordt geboden of voor bouwsels voor personen jonger dan 12 jaar. Een bouwsels is bijvoorbeeld een (tijdelijke) tent of podium. Met het terrein (plaats) wordt bijvoorbeeld een kampeerterrein, jachthaven of speeltuin mee bedoeld.

Wanneer een bouwsel of terrein meldingsplichtig is kunt u vinden in het in hoofdstuk 2 van het BBGBOP.

Hoe werkt het?

Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt in verschillende situaties.

U vraagt een omgevingsvergunning aan, als..

U moet voor uw bouwwerk(en) een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een bouwwerk aanvragen wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

 • in een bouwwerk wordt bedrijfsmatig nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions);
 • in een bouwwerk wordt in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen);
 • in een bouwwerk verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven);
 • in een bouwwerk verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
 • bij het veranderen van een bouwwerk of gewijzigd gebruik van een bouwwerk indien er al eerder een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is afgegeven (bijvoorbeeld bij het verbouwen of veranderen van het gebruik van het bouwwerk).

U maakt een melding brandveilig gebruik bouwwerken aan, als..

U moet voor uw bouwwerk(en) het brandveilig gebruik melden bij de gemeente wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

 • in een bouwwerk meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn (geldt niet voor een eengezinswoning);
 • in een bouwwerk kamergewijze verhuur plaats zal vinden (een woning waarin kamers worden verhuurd);
 • voor een bouwwerk gelijkwaardigheid is toegepast zoals bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 (de bedoelde gelijkwaardigheid geldt alleen voor een voorschrift uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012);
 • het tijdelijk of seizoensgebonden gebruiken van een bouwwerk;
 • bij het veranderen van een bouwwerk of gewijzigd gebruik van een bouwwerk indien er al eerder een melding brandveilig gebruik bouwwerken is gedaan (bijvoorbeeld bij het verbouwen of veranderen van het gebruik van het bouwwerk).

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP), als..

U moet voor uw bouwsel(s) of terrein(en) het gebruik melden bij de gemeente wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

 • in een bouwsel of op een terrein (plaats) meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn;
 • in een bouwsel of op een terrein wordt bedrijfsmatig nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen;
 • in een bouwsel of op een terrein werk wordt in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen;
 • in een bouwsel of op een terrein wordt verzorging geboden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
 • in een bouwsel of op een terrein wordt verzorging geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
 • voor een bouwwerk gelijkwaardigheid is toegepast zoals bedoeld in artikel 1.4 van het BBGBOP (de bedoelde gelijkwaardigheid geldt alleen voor een voorschrift uit hoofdstuk 3 tot en met 5 van het BBGBOP);

Voor het (brandveilig) gebruik van een bouwsel of terrein bij een evenement hoeft geen aparte melding te worden gedaan bij de gemeente Maasgouw. Het meld- en aanvraagformulier voor evenementen is in onze gemeente zodanig samengesteld dat hiermee automatisch een melding brandveilig gebruik op basis van het BBGBOP wordt gedaan.

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te zien of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Let op: Dit geldt alleen voor bouwwerken! Deze vergunningcheck kan niet gebruikt worden voor het BBGBOP.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken vraagt u aan bij de gemeente. Dit doet u met uw DigiD en het Omgevingsloket online. U kunt ook het formulier uitprinten en invullen. De procedure gaat verder als volgt:

 • u vult het aanvraagformulier volledig in;
 • de volgende tekeningen moeten deel uit maken van de aanvraag. Op deze tekeningen moeten alle relevante brandveiligheidsvoorzieningen voor het bouwwerk worden vermeldt:
  situatieschets (schaal 1: 1000 of groter);
  van elke verdieping van het bouwwerk een plattegrondtekening (schaal 1:100);
  een of meerdere doorsnede- en geveltekeningen (schaal 1:100) even worden toegevoegd waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen voor het bouwwerk zijn verwerkt;
 • u stuurt het aanvraagformulier samen met de relevante tekeningen digitaal of per post naar de gemeente;
 • de gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
 • de gemeente doet een volledigheidstoets en kan op basis daarvan om aanvullingen vragen;
 • de gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
 • in veel gevallen zal de gemeente het bouwwerk inspecteren, voordat zij beslist op uw aanvraag;
 • de gemeente kan aan een omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden koppelen als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is.
 • u mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning hebt ontvangen. Dien dus ruim voor dat u het bouwwerk wilt gaan gebruiken uw aanvraag in.

Vraagt u geen omgevingsvergunning aan, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Melding brandveilig gebruik bouwwerken maken

Een melding brandveilig gebruik bouwwerken dient u in bij de gemeente. Dit doet u met uw DigiD en het Omgevingsloket online. U kunt ook het formulier uitprinten en invullen. De procedure gaat verder als volgt:

 • u vult het meldformulier volledig in;
 • de volgende tekeningen moeten deel uit maken van de melding. Op deze tekeningen moeten alle relevante brandveiligheidsvoorzieningen voor het bouwwerk worden vermeldt:
  situatieschets (schaal 1: 1000 of groter);
  van elke verdieping van het bouwwerk een plattegrondtekening (schaal 1:100);
  een of meerdere doorsnede- en geveltekeningen (schaal 1:100) even worden toegevoegd waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen voor het bouwwerk zijn verwerkt;
 • u stuurt het meldformulier samen met de relevante tekeningen digitaal of per post naar de gemeente;
 • de gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat voldaan is aan de indieningseisen voor de melding of aan het daadwerkelijke brandveilig gebruik van het bouwwerk.
 • de gemeente doet een volledigheidstoets en kan op basis daarvan om aanvullingen vragen. De ontvangstdatum van de aanvullingen is dan de nieuw ontvangstdatum voor de melding;
 • u mag het bouwwerk niet gebruiken voordat de melding compleet is. Dien dus ruim voor dat u het bouwwerk wilt gaan gebruiken de melding in! Deze moet tenminste 4 weken voor het in gebruik nemen van het bouwwerk zijn ontvangen door de gemeente;
 • als de melding compleet is mag het bouwwerk als zodanig gebruikt worden. Dat geldt ook als de vier weken na het indienen van de melding zijn verstreken. Dit betekent niet dat het bouwwerk dat niet hoeft te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Daar moet immers altijd aan worden voldaan!
 • de gemeente kan het bouwwerk controleren op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften;

Dient u geen melding in, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP)

Een melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen dient u in bij de gemeente. Dit doet u door het Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen te downloaden en in te vullen.

Let op: dit formulier niet gebruiken als het bouwsel of terrein deel uitmaakt van een evenement. Daar is het meld- en aanvraagformulier evenementen voor bedoeld.

De procedure gaat verder als volgt:

 • u vult het meldformulier volledig in;
 • bij de melding moet het volgende worden verstrekt:
  - situatieschets met noordpijl;
  - een plattegrond van het terrein (plaats) op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige objecten groter dan 25 m² zijn aangegeven;
 • een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijvoorbeeld een bijeenkomst-tent, tribune of podium) die bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt het volgende aangegeven:
  - de voor personen beschikbare oppervlakte;
  - de gebruiksbestemming;
  - de opstelling van inventaris en overige inrichtingselementen (tafels, stoelen, bar, etc.);
  - voor zover van toepassing:
  1. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
  2. vluchtroutes;
  3. draairichting van doorgangen;
  4. nooduitgangen en vluchtroutes, inclusief de netto doorgangsbreedte daarvan;
  5. vluchtrouteaanduidingen;
  6. noodverlichting;
  7. brandblusvoorzieningen;
  8. brandweeringang(en).
 • u stuurt het meldformulier samen met de relevante tekeningen naar de gemeente. Dit kan digitaal via info@gemeentemaasgouw.nl of per post;
 • de gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat voldaan is aan de indieningseisen voor de melding of aan het daadwerkelijke brandveilig gebruik van het bouwsel of terrein;
 • de gemeente doet een volledigheidstoets en kan op basis daarvan om aanvullingen vragen. De ontvangstdatum van de aanvullingen is dan de nieuw ontvangstdatum voor de melding;
 • u mag het bouwsel of terrein niet gebruiken voordat de melding compleet is. Dien dus ruim voor dat u het bouwsel of terrein wilt gaan gebruiken de melding in! Deze moet tenminste 4 weken voor het in gebruik nemen van het bouwsel of terrein zijn ontvangen door de gemeente;
 • als de melding compleet is mag het bouwsel of terrein als zodanig gebruikt worden. Dat geldt ook als de vier weken na het indienen van de melding zijn verstreken. Dit betekent niet dat het bouwwerk dat niet hoeft te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Daar moet immers altijd aan worden voldaan!
 • de gemeente kan het bouwsel of terrein controleren op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften;

Dient u geen melding in, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Wat kost het?

Het doen van een melding is gratis. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u wel legeskosten betalen, deze vindt u in de Legesverordening 2022.

Hoe gaat het verder?

 • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk, bouwsel of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.

Bent u tevreden over deze pagina?