HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid  |  Structuurvisie Wonen

Structuurvisie Wonen

Met de vaststelling op 2 juli 2019 door de raad van de nieuwe ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ is het kader voor het toekomstige volkshuisvestelijke beleid bepaald en worden de opgaven voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten op het terrein van wonen geformuleerd. Hierbij staan het terugdringen van de overtollige voorraad aan woningbouwplannen en het bouwen van de juiste woningen op de juiste locaties centraal.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij van de gemeenteraad de opdracht gekregen om dit kader voor toekomstige woningbouw nader vorm te geven in een lokale uitwerking.

De volgende documenten zijn te downloaden:

Lokale uitvoeringsstrategie Wonen Maasgouw

De huidige demografische ontwikkelingen in de vorm van een krimpende bevolking, een beperkte huishoudensgroei in combinatie met een veranderende kwalitatieve woningbehoefte door de veranderende bevolkingssamenstelling, vragen om zowel een transformatie alsook een nog slechts beperkte uitbreiding van de bestaande woningvoorraad.

Met de aanpak van de overtollige plancapaciteit en de bestaande mismatch tussen vraag en aanbod op de lokale woningmarkt wordt in combinatie met het realiseren van voldoende kwalitatieve nieuwbouwwoningen, in Maasgouw op een verantwoorde wijze sturing gegeven en regie gevoerd. Nieuwe woningbouwinitiatieven worden aan de door de raad vastgestelde beleidskaders en de in deze lokale uitwerking opgenomen uitgangspunten getoetst.

Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is een terughoudende opstelling voor wat betreft het toevoegen van nieuwe woningen aan de plancapaciteit omdat deze nog altijd niet in overeenstemming is met de behoefte op basis van de huishoudensprognoses. Deze lokale uitwerking is het vervolg op de door de raad op 2 juli 2019 vastgestelde ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ en door burgemeester en wethouders vastgesteld op 9 februari 2021.

Download hier de lokale uitvoeringsstrategie Wonen Maasgouw

Woningmarktonderzoek Midden-Limburg

‘Voldoende en geschikte huisvesting voor alle inwoners’ is een van de speerpunten van beleid voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten.

De gemeente Maasgouw werkt samen met de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert aan het woonbeleid. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Om deze goed te kunnen onderbouwen, heeft in 2018 in de 7 gemeenten een woningmarktonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. De onderzoeksrapporten vindt u onderaan deze pagina. 

Planafbouw Linne Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 25 juni 2018 het Beleid ‘Planafbouw Linne Zuidoost’ vastgesteld. Het uitblijven van initiatieven tot realisatie en aanvragen tot verlening van omgevingsvergunningen voor woningbouw in Linne Zuidoost in de periode 2016-2018 maakt dat het in 2015 geformuleerde beleid, inhoudende dat de bestaande plancapaciteit kan worden gehandhaafd, niet langer ongewijzigd kan worden voortgezet. De wijziging van het uitvoeringsbeleid voorziet erin dat, indien in de komende periode niet tijdig de fasegewijze ontwikkeling tot stand zal komen, op dat moment er de mogelijkheid bestaat het bestemmingsplan fasegewijs te wijzigen waarbij dan woningbouwtitels in nader aangegeven deelgebieden komen te vervallen. De uitwerking geschiedt in de vorm van een bestemmingsplanherziening en, daaraan verbonden, een herziening van het geldende exploitatieplan.

Download hier het plan.

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Maasgouw

Thematische structuurvisie kwaliteitsverbetering bij ontwikkelingen in het buitengebied. Hier vindt u de directe link naar het plangebied op ruimtelijkeplannen.nl: Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Maasgouw.