HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid  |  Structuurvisie Maasgouw 2030

Structuurvisie Maasgouw 2030

Op deze pagina's vindt u informatie over de structuurvisie van de gemeente.

De later vastgestelde structuurvisies zijn op sommige onderdelen actueler dan de Structuurvisie Maasgouw 2030. Het gaat bij de Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 vooral om de onderdelen die gaan over de Maas, water. Bij de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021 gaat het vooral om de woningbouwopgaven.

Stroomgebied Maas

Het stroomgebied van de rivier de Maas en in het verlengde hiervan de thema’s water (hoogwaterveiligheid) en natuur en landschap komen zowel in de Structuurvisie Maasgouw 2030 als in de intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen aan de orde. Als u meer wilt weten over deze thema’s, kunt u de volgende hoofdstukken van de Structuurvisie Maasgouw 2030 en de Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen raadplegen:

Structuurvisie Maasgouw 2030:

Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030:

Omdat de Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 actueler is, is die leidend.

Wonen

Wonen komt zowel in de Structuurvisie Maasgouw 2030 als in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021 aan de orde. Laatstgenoemde visie is voor wat betreft de woningbouwaantallen actueler.

Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030

De intergemeentelijke structuurvisie voor het Maasplassengebied is een concrete doorvertaling van het Masterplan Maasplassen en biedt het ruimtelijke kader voor het wervende toekomstperspectief van de Maasplassen, zoals verwoord in het Masterplan. Hier vindt u de directe link naar het plangebied op ruimtelijkeplannen.nl: Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030.