HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid  |  Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Gemeente Maasgouw werkt aan een omgevingsvisie. Hierin wordt de koers voor de toekomst van Maasgouw beschreven. Dit doen we voor de hele fysieke leefomgeving van Maasgouw. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt, hoort, proeft en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, drinkwater, rivieren, bossen, enzovoorts. In de omgevingsvisie beschrijven we de doelen die we willen bereiken voor de fysieke leefomgeving. 

Soms zijn dit zaken waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en verbeteren. Maar er zijn ook zaken die mooier, beter of veiliger kunnen. Sommige
dingen zijn al goed in Maasgouw, zoals een aantrekkelijk buitengebied om in te recreëren. Dat willen we houden. Andere dingen willen we verbeteren, zoals het woningaanbod of het opwekken van duurzame energie. Behoud en verbetering is omschreven in ambities die we hebben en doelen die we willen bereiken. In de omgevingsvisie beschrijven we die doelen en geven op hoofdlijnen aan hoe en met wie we die doelen realiseren.

Omgevingswet

Samen met inwoners, belangenorganisatie en ketenpartners is gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie Maasgouw. De ontwerp omgevingsvisie Maasgouw is opgesteld in de geest van de Omgevingswet en vormt de basis voor het nog op te stellen toekomstige gemeentebreed omgevingsplan. Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied.

Ter inzage: online of op het gemeentehuis

Het ontwerp omgevingsvisie ligt vanaf vrijdag 24 september tot en met donderdag 4 november 2021 (gedurende zes weken) ter inzage.

Online raadplegen

De eenvoudigste manier om bestemmingsplannen te raadplegen is online. Dit kan via onderstaande link op Ruimtelijkeplannen.nl. Klik op 'documenten' rechts in het menu.

Bekijk de omgevingsvisie via Ruimtelijke Plannen

Download direct het bestand (PDF) 

Op het gemeentehuis inzien

Kijkt u liever op papier? Dat kan in het gemeentehuis in Maasbracht. Het inzien van de ontwerp omgevingsvisie kan van maandag t/m vrijdag op afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer: 0475 - 85 25 00.

U kunt de omgevingsvisie ook online raadplegen in de informatieruimte van het gemeentehuis. Dit kan onder openingstijden, behalve tijdens de avondopenstelling.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA MAASBRACHT. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak.

Vragen?

Als u vragen heeft over de omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Marcel Geurts (m.geurts@gemeentemaasgouw.nl) of Maurice Borgignons (M.Borgignons@gemeentemaasgouw.nl). Beide zijn ook telefonisch bereikbaar via (0475) 85 25 00.