HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Taken en werkwijze gemeenteraad

Taken en werkwijze gemeenteraad

Algemeen

Ieder gemeentebestuur bestaat uit drie "bestuursorganen": de raad, het college van B&W en de burgemeester. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 te verdelen raadszetels. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Coalitie en oppositie

Na de verkiezingen wordt gezocht naar een samenwerkingsverband van partijen die een meerderheid in de raad kunnen vormen (coalitie). De overige partijen vormen de oppositie.

Door de coalitiepartijen wordt een coalitieprogramma vastgesteld en zijn de wethouders benoemd die in het college van B&W zitting nemen.

Taken en werkwijze

De functie van de gemeenteraad is te vergelijken met die van een algemeen bestuur van een organisatie, instelling of vereniging. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en ziet toe op de uitvoering daarvan. De voorbereiding en uitvoering van beleid gebeurt onder verantwoordelijkheid van het college van B&W als dagelijks bestuur.

De gemeenteraad heeft 3 hoofdtaken:

Kaderstelling

De raad stelt de kaders vast voor het functioneren van de gemeente. Daarbij kan worden gedacht aan beleidsplannen, maar ook aan juridische kaders (bv. verordeningen) of financiële kaders (bv. begroting).

Controle

De raad moet controleren of de afspraken die zijn vastgelegd bij de kaderstelling ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Volksvertegenwoordiging

De raad is door de bevolking gekozen. De raad moet de opvattingen van de inwoners laten meewegen bij de uitvoering van zijn taken. Daarom is communicatie met de inwoners voor de raad van grote betekenis. De raad moet duidelijk maken wat er speelt en luisteren naar wat er leeft.

Binnen het geheel van de 3 hoofdtaken heeft de raad ook vele specifieke taken (bv. op basis van bijzondere wetten). Het voert te ver om hier op alle taken in te gaan. Wanneer er vragen zijn over de taken van de raad kunt u contact opnemen met de medewerkers van de raadsgriffie. Zij staan u graag te woord bij vragen over het werk van de raad.

Werkwijze presidium

De gemeenteraad van Maasgouw heeft ook een zogenaamd "presidium" dat bestaat uit de burgemeester (als voorzitter van de raad), de fractievoorzitters, de plaatsvervangend raadsvoorzitter en de griffier. In het presidium komen de organisatorische aspecten van het werk van de raad aan de orde. Ook worden in het presidium de concept-agenda's voor de vergaderingen van de raad en de commissie vastgesteld.

Concept-raadsvoorstellen (over plannen, projecten, verordeningen e.d.) worden eerst ambtelijk voorbereid en dan voorgelegd aan het college van B&W. In de collegevergadering wordt besproken op welke wijze deze voorstellen worden voorgelegd aan de raad. Daarna worden de voorstellen aangeboden aan het presidium met het verzoek om deze op de agenda van de raadsvergadering te zetten.