HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Griffie

Griffie

Griffier

In de Gemeentewet is bepaald dat er in iedere gemeente een griffier is die de raad bij de uitoefening van zijn taak terzijde staat. De griffier is in elke vergadering van de raad aanwezig en ondertekent, samen met de burgemeester, de stukken die van de raad uitgaan (zoals raadsbesluiten). De griffier fungeert als eerste adviseur van de raad en geeft leiding aan de griffie. In de gemeente Maasgouw is Belinda Bakkes door de raad tot griffier benoemd.

Raadsgriffie

Door de (raads)griffie wordt de ondersteuning van raad, commissie, presidium, rekenkamercommissie en de burgemeester (als voorzitter van de raad) geregeld. Naast de griffier bestaat de griffie in de gemeente Maasgouw uit griffiemedewerker Mariëtte van den Brink. Behalve vanuit de griffie wordt de raad ook ondersteund door (andere) medewerkers uit de ambtelijke organisatie (bv. bij beantwoording van vragen of uitwerken van actiepunten). Deze ondersteuning wordt vanuit de griffie in overleg met de gemeentesecretaris gecoördineerd.

De medewerkers van de griffie zijn het aanspreekpunt van de raad voor organisatorische onderwerpen (bv. spreekrecht). Ook kunnen zij u informeren over onderwerpen die in de raad spelen. Voor politiek-inhoudelijke onderwerpen kan natuurlijk ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de raadsleden.

GriffierContact

Griffier

G.H. Bakkes
E-mail: griffie@gemeentemaasgouw.nl
Telefoon: (0475) 25 53 44

Griffiemedewerker

M. van den Brink
E-mail: griffie@gemeentemaasgouw.nl
Telefoon: (0475) 25 51 74