HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 raadszetels en die zijn verdeeld over 6 partijen: Lokaal belang (7 zetels), CDA (5 zetels), VVD (2 zetels), Nieuw Links Maasgouw (2 zetels), Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) (2 zetels) en PWM-50PLUS (1 zetel). In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Gast van de raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen welkom is om een raadsvergadering bij te wonen. Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat burgers weten waarover vergaderd wordt en de burgers ook wil betrekken bij de gemeentelijke politiek, nodigt de raad zelf voor elke vergadering een aantal burgers uit om een kijkje in de keuken te nemen.

Raadsvragen

Op basis van art. 38 Reglement van Orde van de gemeenteraad, hebben de raadsleden het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Op deze pagina treft u een overzicht aan van deze vragen, inclusief de beantwoording.

Raadsvergaderingen en besluiten

In het online vergadersysteem van de gemeenteraad kunt u de agenda en stukken per raadsvergadering inzien. De video-opnames van de vergaderingen kunt u opvragen bij de grffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl) . Deze kunnen dan digitaal naar u worden verzonden.

Vergaderschema 2018

De raad in cijfers

Raadsinformatiebrieven

Op deze pagina vindt u de raadsinformatiebrieven.

Jeugd en politiek

Op 24 maart 2017 vond de 6e editie van Jeugd en Politiek plaats. Leerlingen van 4VWO maakten kennis met de gemeentepolitiek van de gemeenten Leudal en Maasgouw. Via onderstaande link kunt u de foto's hiervan bekijken.

Over de raad

Meer informatie over de samenstelling van de gemeenteraad en de taken en werkwijze. 

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. U kunt bij de griffie terecht met vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda en u kunt zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wilt maken van het spreekrecht. 

Contact

Met vragen over de raad kunt u contact opnemen met de griffie. Telefoonnummer (0475) 85 28 03 of e-mail griffie@gemeentemaasgouw.nl.

Postadres

Gemeente Maasgouw
t.a.v. Griffie
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Bezoekadres

Vanaf 27 maart 2017 is de griffie tijdelijk gehuisvest in:

Voormalig gemeentehuis Heel
Raadhuisplein 1
6097 AS  Heel