HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Elke gemeente is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De gemeente Maasgouw heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeente Roerdalen. Deze gezamenlijke rekenkamercommissie is op 16 juli 2015 opgericht.

Doelstelling

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebeleid. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

 • Voldoet de uitvoering van het gemeentebeleid aan wet- en regelgeving?
 • Realiseert het bestuur de gestelde doelen?
 • Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het beleid?
 • Worden de doelen tegen zo laag mogelijke kosten bereikt?

Het uiteindelijke doel van de onderzoeken is lessen te trekken voor de toekomst. Het accent ligt op het verbeteren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

De rekenkamercommissie versterkt de controlerende rol van de raad. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en haar rapportages zijn in principe openbaar. Zo draagt de rekenkamercommissie bij aan de transparantie van het lokale bestuur.

Werkwijze

De rekenkamercommissie vervult haar taken onafhankelijk, objectief en zorgvuldig. Zij kan bij de gemeenten alle informatie opvragen die zij nodig heeft. De rekenkamercommissie kan ook instellingen die een financiële binding met de gemeente hebben om inlichtingen vragen.

In de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015 is in grote lijnen vastgelegd hoe de rekenkamercommissie is samengesteld en hoe zij haar werk doet. Deze verordening zal nader uitgewerkt worden in een Reglement van orde.

De rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraden van Maasgouw en Roerdalen. Daarnaast worden de openbare rapportages online gepubliceerd.

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De gemeenteraden en colleges kunnen een verzoek indienen om een onderwerp te onderzoeken. Ook inwoners en bedrijven uit Maasgouw en Roerdalen kunnen een verzoek indienen.

De rekenkamercommissie bestaat uit 7 leden, waarvan 3 externe en 4 interne leden.

Interne leden

De interne leden zijn raadslid van de deelnemende gemeenten. De zittingsperiode van interne leden is gelijk aan de periode van hun raadslidmaatschap. Er zijn 2 interne leden per gemeente. De volgende raadsleden zijn benoemd als interne leden:

 • de heer T. Blomen (gemeente Maasgouw)
 • de heer M. Richter (gemeente Maasgouw)
 • mevrouw K. Hermans-Roelofs (gemeente Roerdalen)
 • de heer F. Peeters (gemeente Roerdalen)

Externe leden

De externe leden zijn onafhankelijk en zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • mevrouw A. Hubens
 • de heer H. Maessen
 • de heer C. Titulaer

Ondersteuning

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de griffies van Maasgouw en Roerdalen.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de rekenkamercommissie.

Rekenkamercommissie gemeente Maasgouw-Roerdalen
Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: rekenkamercommissie@roerdalen.nl