HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies  |  Raadscommissies

Raadscommissies

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de gemeenteraad ervoor gekomen om per vergadercyclus 1 commissievergadering in te plannen, op dinsdag.

De agenda voor deze vergaderingen wordt bekend gemaakt in het online vergadersysteem van de gemeenteraad en via de gemeentelijke informatiepagina in VIAMaasgouw. De publicatie op de website vindt 3 weken voorafgaand aan de raadsvergadering plaats.

In de commissievergadering worden technische vragen gesteld zodat raads- en commissieleden een mening kunnen vormen over het voorstel. De politieke discussie vindt in de raadsvergadering plaats. Technische en inhoudelijke vragen (de ''wat-vragen'') worden in de commissie door de vakambtenaar beantwoord. De beantwoording van politieke vragen (vaak de waarom-vragen) worden door de verantwoordelijke portefeuillehouder beantwoord. Ook kan in de commissie de discussie al worden gestart over het onderwerp zelf. Hierdoor kan er ruim voor de raadsvergadering al inzicht bestaan in hoe de fracties tegen het onderwerp aankijken. Dat kan leiden tot een snellere besluitvorming in de raadsvergadering.

Spreekrecht

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Maasgouw iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem of haar zijn en waarvan men vindt dat de politiek dit moet weten. Daarom kan iedere inwoner van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering gebruik maken van het spreekrecht. U kunt inspreken als het onderwerp valt binnen het taakveld van één van de twee commissie (Leefbaarheid & Financiën en Bestuur & Omgeving). Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk.

Als u wilt inspreken dan stellen wij het op prijs wanneer u zich bij voorkeur uiterlijk de maandag van de eerste commissievergadering vóór 12.00 uur aanmeldt bij de griffie. U dient kort aan te geven waarover u wilt inspreken. De griffie bekijkt of uw onderwerp voldoet aan de regels.

De commissieleden stellen het op prijs als u uw bijdrage ook digitaal beschikbaar hebt, zodat zij uw bijdrage eventueel kunnen teruglezen. Hierover kunt u afspraken maken met de griffie. Die zorgt dan voor verspreiding onder alle raads- en commissieleden. U wordt verzocht in uw bijdrage geen namen te noemen van personen.

Inspreken, hoe gaat dat in zijn werk?

  • U meldt zich uiterlijk 15 minuten voorafgaand aan de commissievergadering bij de griffier van de commissie.
  • De commissievergadering start om 19.30 uur. Het spreekrecht begint kort na de opening van de vergadering.
  • Sprekers kunnen samen maximaal 30 minuten het woord voeren. De voorzitter bepaalt de volgorde van de insprekers. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, ook al bent u de enige spreker. Bij meer dan zes sprekers bepaalt de voorzitter hoe lang iedere inspreker mag spreken.
  • Zodra uw onderwerp aan de beurt is, nodigt de commissievoorzitter u uit om plaats te nemen achter het spreekgestoelte.
  • De commissieleden luisteren naar uw bijdrage en kunnen ter verheldering een korte vraag stellen. Ze gaan niet met u of met elkaar in discussie.
  • Bent u klaar met uw bijdrage, dan is het aan de individuele commissieleden om te bepalen wat zij met uw inbreng doen.

Als u klaar bent met inspreken dan mag u in de raadzaal plaatsnemen om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Maar het staat u ook vrij om de vergadering te verlaten.

Tips

Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet. Houd uw inbreng kort. Wij verzoeken u geen namen te noemen.
Van de vergadering wordt geen schriftelijk verslag gemaakt maar slechts een actiepuntenlijst. Uw digitale pleitnotitie wordt hier aan toegevoegd.

Regels

U mag niet inspreken over onderwerpen:

  • waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend. 

Meer weten?

Voor meer informatie over het spreekrecht of aanmelding kunt u contact opnemen met de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl ) of telefonisch via (0475) 85 28 03 of (0475) 85 28 04.