HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie adviseert de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over ontvangen bezwaarschriften. Voordat de bezwaarschriftencommissie een advies geeft worden bezwaarmaker, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. 

De voorzitter en de leden van de commissie zijn onafhankelijk van de gemeente Maasgouw. De commissie is bij verordening ingesteld. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Er zijn in totaal zes personen benoemd. Daarom wisselt de commissie geregeld van samenstelling.

De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, subsidies, Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene Plaatselijke Verordening, bijzondere wetgeving zoals de Drank- en Horecawet en overige algemene zaken.

De volgende personen zijn door het college benoemd tot voorzitter of lid van de commissie:

  • Mevrouw mr. M.C.P. (Miriam) Korten (voorzitter)
  • Mevrouw mr. A.J.D.D. (Agnes) Burhenne (plv. voorzitter en lid)
  • Mevrouw ing. N.G.J. (Nicole) Lemlijn (plv. voorzitter en lid)
  • Mevrouw mr. S. (Sharon) Stekhuizen (plv. voorzitter en lid)
  • Mevrouw mr. J.M. (Jill) van Dijk (lid)
  • De heer mr. R.P.A.M. (Roel) Friesen (plv. voorzitter en lid)

De commissie wordt ondersteund door de adviseur bezwarenbehandeling, mevrouw mr. M. (Martine) Flipse. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0475) - 85 25 00 of via bezwaarschriftencommissie@gemeentemaasgouw.nl.

Bezwaar maken